Khác biệt giữa các bản “Tuân Úc (nhà Tấn)”

n
Tháng 7 ÂL năm thứ 8 (272), Sung tiến cử Nhiệm Khải làm Lại bộ thượng thư, tức là khiến Khải mất chức Thị trung, không thể ở gần Vũ đế. Úc cùng bọn Sung ra sức nói gièm, nên Khải bị bãi chức về nhà.
 
Cuối năm Hàm Ninh thứ 2 (276), Dương Hỗ dâng biểu xin đánh Ngô, bọn Úc can rằng không thể. Năm thứ 5 (279), Năm thứ 5 (279), [[Vương Tuấn (đầu Tây Tấn)|Vương Tuấn]], [[Đỗ Dự]] nối nhau dâng biểu xin đánh Đông Ngô, Úc cùng Giả Sung cố can, nhưng lần này Vũ đế đồng ý đánh Ngô. Tháng 3 ÂL năm sau, quân Tấn diệt được nước Ngô.
 
Năm Thái Khang thứ 3 (282), Thái úy Giả Sung mất, khi ấy Tư đồ [[Lý Dận]] cũng đã mất, Úc tiến cử những người cùng phe cánh là [[Dương Diêu]], [[Vệ Quán]], [[Sơn Đào]], Vũ đế đều nghe theo.
433

lần sửa đổi