Khác biệt giữa các bản “Hoán vị”

không có tóm lược sửa đổi
(ko -> Không)
Có nhiều cách [[định nghĩa]] khái niệm hoán vị một cách [[chính quy]] hơn. Một hoán vị là một [[dãy]] có thứ tự chứa mỗi phần tử của một tập hợp một và đúng một lần; như vậy "1, 2, 2, 3, 4, 5, 6" và "1, 2, 4, 5, 6" đều không phải là hoán vị của tập "1, 2, 3, 4, 5, 6". Do đó, điểm khác nhau cơ bản giữa một ''hoán vị'' và một [[tập hợp]] là: những phần tử của một hoán vị được sắp xếp theo một thứ tự xác định.
 
== Đếm số hoán vị (Phạm Mạnh): ==
Trong đề mục này chúng ta sẽ dùng định nghĩa truyền thống của hoán vị: một hoán vị là một bộ có [[thứ tự không lặp]], có thể thiếu một số phần tử. Có thể dễ dàng đếm được số hoán vị có kích thước ''r'' khi chọn từ một tập hợp có kích thước ''n'' (với ''r''≤''n'').
 
Người dùng vô danh