Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
AlphamaEditor, General Fixes
 
{{Tổng thống Hoa Kỳ}}
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai Hoa Kỳ}}