Khác biệt giữa các bản “Không-thời gian”

Hình Học Vũ Trụ thì "đường trắc địa" sẽ tự nó xuất hiện giữa các thành tố cấu tạo nên
sự kiện một cách vô cùng chính xác mà không cần thêm bất cứ sự trợ giúp nào.
Tôi định tải lên một hình ví dụ về Hình Học Vũ Trụ nhưng có trục trặc kỹ thuật, có lẽ
tôi sẽ trình bày thêm về vấn đề này trong một lần khác.
 
== Xem thêm ==
Người dùng vô danh