Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lưu Kiều”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
 
===Theo Việt, chống Việt===
Bộ tướng của Hà Gian vương [[Tư Mã Ngung]] là [[Trương Phương]] ép [[Tấn Huệ đế]] đi [[Trường An]] (304), Kiều tham gia liên quân giành lại hoàng đế (305). Đông Hải vương [[Tư Mã Việt]] nắm quyền chánh, thừa chế chuyển Kiều làm An bắc tướng quân, Ký Châu thứ sử, lấy Phạm Dương vương [[Tư Mã Hao]] làm Dự Châu thứ sử. Kiều lấy cớ Hao không nhận mệnh của [[Thiên tử]], không chịu để ông ta thay thế, phát binh chống lại. Dĩnh Xuyên thái thú [[Lưu Dư]] gần gũi với Hao, Kiều dâng thư kể tội của Dư, Tư Mã Ngung nhận được thư, bèn tuyên chiếu sai Trấn nam tướng quân Lưu Hoằng, Chinh đông đại tướng quân [[Lưu Chuẩn]], Bình nam tướng quân, Bành Thành vương [[Tư Mã Thích]] cùng Kiều hợp lực tấn công Hao ở Hứa Xương. Em Dư là [[Lưu Côn]] đưa quân đến cứu Hao, chưa đến thì HoaHao đã thua, Hao cùng Côn chạy đi Hà Bắc. Không lâu sau, Côn đưa 5000 đột kỵ vượt [[Hoàng Hà]] tấn công Kiều, ông bắt cha Côn là Phồn, dùng xe tù chở đi, chiếnchiếm cứ Khảo Thành kháng cự, nhưng không địch nổi mà tan chạy.
 
Kiều thua nhặt tàn quân, đồn trú Bình Thị, Tư Mã Ngung tiến ông làm Trấn đông tướng quân, Giả tiết, lấy con trưởng của ông là [[Lưu Hữu]] làm Đông quận thái thú, còn sai Lưu Hoằng, Lưu Chuẩn, Tư Mã Thích soái quân cứu viện ông. Trong thời gian này Lưu Hoằng gởi thư khuyên giải Kiều và các bên, nhưng không có kết quả.
Tề vương Tư Mã Quýnh làm Đại tư mã, rất kính trọng Kê Thiệu; mỗi khi Thiệu đến, đều xuống dưới thềm để đón. Kiều nói với Quýnh rằng: “[[Bùi Ngỗi|Bùi (Ngỗi)]]), [[Trương Hoa|Trương (Hoa)]] chịu tội chết, triều thần kiêng sợ [[Tôn Tú (nhà Tấn)|Tôn Tú]], nên không dám không nhận tài vật (tức là tài sản của Bùi, Trương). Kê Thiệu nay còn chỗ nào bị bức bách, ghen ghét, mà chứa gia súc của họ Bùi, nô tỳ của họ Trương vậy? Nhạc Ngạn Phụ (tức [[Nhạc Quảng]]) đến thăm, ngài còn chưa xuống giường, sao lại quá kính trọng Thiệu như vậy?” Quýnh bèn thôi. Thiệu hỏi Kiều rằng: “Đại tư mã sao không tiếp tục đón khách?” Kiều nói: “Bởi có chánh nhân nói rằng anh không xứng được đón.” Thiệu hỏi: “Chánh nhân là ai?” Kiều nói: “Chẳng ở đâu xa!” Thiệu im lặng.
 
Kiều được thăng Ngự sử trung thừa. Khi ấy Đổng Ngải là tâm phúc của Tư Mã Quýnh, thế lực khuynh đảo triều đình, không ai dám chống lại. Kiều nhận chức được 2 tuần, tâu lên hặc tội của Ngải 6 lần. Ngải nói gièm khiến Thượng thư hữu thừa [[Cẩu Hy]] miễn quan chức của Kiều, sau đó ông được phục chức làm Đồn kỵ hiệu úy.
 
==Gia đình==
44

lần sửa đổi