Khác biệt giữa các bản “Nam Cực”

n (Thay thế ‘(?mi)\{\{(Liên kết bài chất lượng tốt|Link GA)\|.+?\}\}\n?’ bằng ‘’.: deprecated template)
Nam Cực có khí hậu sa mạc, gần như không bao giờ có giáng thủy tại lục địa này. Độ ẩm tương đối trong không khí gần như bằng 0%. Tuy nhiên gió với tốc độ lớn đã gây ra những trận bão tuyết và lượng tuyết tích tụ hằng năm đạt khoảng 20&nbsp;cm <ref>[http://www.nsf.gov/pubs/stis1993/opp93103/opp93103.txt Initial environmental evaluation – development of blue-ice and compacted-snow runways], National Science Foundation Office of Polar Programs, ngày 9 tháng 4 năm 1993</ref>. Các Trạm nghiên cứu ở đây với mái vòm như được thấy trong các hình chụp bị phủ lấp từng phần bởi tuyết và lối vào phải thường xuyên được dọn tuyết. Những công trình xây dựng gần đây được dựng trên những hàng cột cao để khắc chế những trở lực này của thiên nhiên.
 
{{Weather box
'''Nhiệt độ và lượng giáng thủy trung bình tháng (tính theo Celsius và mm) tại Cực Nam, Châu Nam Cực'''
|collapsed = Y
<table class="wikitable" width=80%>
|location = Nam Cực (Amundsen–Scott), 1957−1988
<tr>
|metric first = Y
<th style="background: #99CCCC; color: #000080" height="17" width=30%>Tháng</th>
|single line = Y
<th style="background: #99CCCC; color:#000080;">Một</th>
|Jan record high C = -15.6
<th style="background: #99CCCC; color:#000080;">Hai</th>
|Feb record high C = -20.6
<th style="background: #99CCCC; color:#000080;">Ba</th>
|Mar record high C = -26.7
 
|Apr record high C = -27.8
<th style="background: #99CCCC; color:#000080;">Bốn</th>
|May record high C = -30.6
<th style="background: #99CCCC; color:#000080;">Năm</th>
|Jun record high C = -31.1
<th style="background: #99CCCC; color:#000080;">Sáu</th>
|Jul record high C = -33.9
<th style="background: #99CCCC; color:#000080;">Bảy</th>
|Aug record high C = -32.8
<th style="background: #99CCCC; color:#000080;">Tám</th>
|Sep record high C = -29.4
<th style="background: #99CCCC; color:#000080;">Chín</th>
|Oct record high C = -29.4
<th style="background: #99CCCC; color:#000080;">Mười</th>
|Nov record high C = -22.2
<th style="background: #99CCCC; color:#000080;">Mười Một</th>
|Dec record high C = -13.9
<th style="background: #99CCCC; color:#000080;">Mười Hai</th>
|year record high C = -13.9
 
|Jan high C = −25.9
<th style="background: #99CCCC; color:#000080;">Năm</th>
|Feb high C = −38.1
</tr>
|Mar high C = -50.3
<tr>
|Apr high C = -54.2
<th style="background: #99CCCC; color:#000080;">'''Trung bình cao''' °C</th>
|May high C = -53.9
<td style="background: #CCFFFF; color:#000080;">−25</td>
|Jun high C = -54.4
<td style="background: #66FFFF; color:#000080;">−37</td>
|Jul high C = -55.9
<td style="background: #66CCFF; color:#000080;">−50</td>
|Aug high C = -55.6
 
|Sep high C = -55.1
<td style="background: #66CCFF; color:#000080;">−52</td>
|Oct high C = -48.4
<td style="background: #66CCFF; color:#000080;">−53</td>
|Nov high C = -36.9
<td style="background: #66CCFF; color:#000080;">−55</td>
|Dec high C = -26.5
 
|year high C = -45.4
<td style="background: #66CCFF; color:#000080;">−55</td>
|Jan mean C = −28.2
<td style="background: #66CCFF; color:#000080;">−55</td>
|Feb mean C = −40.9
<td style="background: #66CCFF; color:#000080;">−55</td>
|Mar mean C = -54.0
 
|Apr mean C = -57.3
<td style="background: #99CCFF; color:#000080;">−47</td>
|May mean C = -57.0
<td style="background: #66FFFF; color:#000080;">−36</td>
|Jun mean C = -58.0
<td style="background: #CCFFFF; color:#000080;">−26</td>
|Jul mean C = -59.7
 
|Aug mean C = -60.0
<td style="background: #66CCFF; color:#000080;">−45</td>
|Sep mean C = -59.4
</tr>
|Oct mean C = -51.1
 
|Nov mean C = -38.3
<tr>
|Dec mean C = −27.5
<th style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;">'''Trung bình thấp''' °C</th>
|year mean C = -49.4
<td style="background: #99FFFF; color: black;">−28</td>
|Jan low C = −29.4
<td style="background: #99CCFF; color: black;">−42</td>
|Feb low C = −42.7
<td style="background: #99CCFF; color: black;">−56</td>
|Mar low C = −57.0
 
|Apr low C = -61.2
<td style="background: #99CCFF; color: black;">−60</td>
|May low C = -61.7
<td style="background: #99CCFF; color: black;">−61</td>
|Jun low C = -61.2
<td style="background: #6699FF; color: black;">−61</td>
|Jul low C = -62.8
 
|Aug low C = -62.5
<td style="background: #3366FF; color: black;">−63</td>
|Sep low C = -62.4
<td style="background: #3366FF; color: black;">−62</td>
|Oct low C = -53.8
<td style="background: #3366FF; color: black;">−62</td>
|Nov low C = −40.4
 
|Dec low C = −29.3
<td style="background: #99CCFF; color: black;">−53</td>
|year low C = -49.3
<td style="background: #66FFFF; color: black;">−39</td>
|Jan record low C = −41.1
<td style="background: #99FFFF; color: black;">−28</td>
|Feb record low C = −57.2
<td style="background: #66CCFF; color: black;">−51</td>
|Mar record low C = −71.1
</tr>
|Apr record low C = −75.0
<tr>
|May record low C = −78.3
<th style="background: #99CCCC; color:#000080;">'''Precipitation''' millimeters </th>
|Jun record low C = -82.8
 
|Jul record low C = -80.6
<td style="background: #CCFFFF;" align="center">—</td>
|Aug record low C = -77.8
<td style="background: #CCFFFF;" align="center">—</td>
|Sep record low C = −79.4
<td style="background: #CCFFFF;" align="center">—</td>
|Oct record low C = −71.1
 
|Nov record low C = −55.0
<td style="background: #CCFFFF;" align="center">—</td>
|Dec record low C = −38.9
<td style="background: #CCFFFF;" align="center">—</td>
|year record low C = −82.8
<td style="background: #CCFFFF;" align="center">—</td>
|precipitation colour = green
 
|Jan precipitation mm = 0
<td style="background: #CCFFFF;" align="center">—</td>
|Feb precipitation mm = 0
<td style="background: #CCFFFF;" align="center">—</td>
|Mar precipitation mm = 0
<td style="background: #CCFFFF;" align="center">—</td>
|Apr precipitation mm = 0
 
|May precipitation mm = 0
<td style="background: #CCFFFF;" align="center">—</td>
|Jun precipitation mm = 0
<td style="background: #CCFFFF;" align="center">—</td>
|Jul precipitation mm = 0
<td style="background: #CCFFFF;" align="center">—</td>
|Aug precipitation mm = 0
<td style="background: #CCCCFF;">2.5</td>
|Sep precipitation mm = 0
</tr>
|Oct precipitation mm = 0
</table>
|Nov precipitation mm = 0
 
|Dec precipitation mm = 0
Nguồn: [http://weatherbase.com/ weatherbase.com]
|year precipitation mm = 0
|snow colour = green
|Jan snow cm = 0
|Feb snow cm = 0
|Mar snow cm = 0
|Apr snow cm = 0
|May snow cm = 0
|Jun snow cm = 0
|Jul snow cm = 0
|Aug snow cm = 0
|Sep snow cm = 0
|Oct snow cm = 0
|Nov snow cm = 0
|Dec snow cm = 0
|year snow cm = 0
|unit precipitation days = 1.0 mm
|Jan precipitation days = 0.0
|Feb precipitation days = 0.0
|Mar precipitation days = 0.0
|Apr precipitation days = 0.0
|May precipitation days = 0.0
|Jun precipitation days = 0.0
|Jul precipitation days = 0.0
|Aug precipitation days = 0.0
|Sep precipitation days = 0.0
|Oct precipitation days = 0.0
|Nov precipitation days = 0.0
|Dec precipitation days = 0.1
|year precipitation days = 0.1
|Jan snow days = 22.0
|Feb snow days = 19.6
|Mar snow days = 13.9
|Apr snow days = 11.4
|May snow days = 17.2
|Jun snow days = 17.3
|Jul snow days = 18.2
|Aug snow days = 17.5
|Sep snow days = 11.7
|Oct snow days = 16.7
|Nov snow days = 16.9
|Dec snow days = 20.6
|year snow days = 203.0
|source 1 = Cool Antarctica<ref>{{chú thích web
| url = http://www.coolantarctica.com/Antarctica%20fact%20file/antarctica%20environment/climate_graph/vostok_south_pole_mcmurdo.htm
| title = Antarctica Climate Data and Climate Graphs
McMurdo, Amundsen-Scott (South Pole) and Vostok Stations
| publisher = Cool Antarctica
| language = Tiếng Anh
| accessdate = March 21, 2015}}</ref>
|source 2 = NOAA<ref name = noaa>
{{chú thích web
| title = Amundsen Scoot Climate Normals 1961−1990
| url = ftp://ftp.atdd.noaa.gov/pub/GCOS/WMO-Normals/ANTARCTICA/AM/89009.TXT
| publisher = NOAA
| language = Tiếng Anh
| accessdate = March 21, 2015}}</ref>
|date=March 2015
}}
 
== Thời gian ==
702

lần sửa đổi