Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lưu Kiều”

n
Bộ tướng của Hà Gian vương [[Tư Mã Ngung]] là [[Trương Phương]] ép [[Tấn Huệ đế]] đi [[Trường An]] (304), Kiều tham gia liên quân giành lại hoàng đế (305). Đông Hải vương [[Tư Mã Việt]] nắm quyền chính, thừa chế chuyển Kiều làm An bắc tướng quân, Ký Châu thứ sử, lấy Phạm Dương vương [[Tư Mã Hao]] làm Dự Châu thứ sử. Kiều lấy cớ Hao không nhận mệnh của [[thiên tử]], không chịu để ông ta thay thế, phát binh chống lại. Dĩnh Xuyên thái thú [[Lưu Dư]] gần gũi với Hao, Kiều dâng thư kể tội của Dư, Tư Mã Ngung nhận được thư, bèn tuyên chiếu sai Trấn nam tướng quân Lưu Hoằng, Chinh đông đại tướng quân [[Lưu Chuẩn]], Bình nam tướng quân, Bành Thành vương [[Tư Mã Thích]] cùng Kiều hợp lực tấn công Hao ở Hứa Xương. Em Dư là [[Lưu Côn]] đưa quân đến cứu Hao, chưa đến thì Hao đã thua, Hao cùng Côn chạy đi Hà Bắc. Không lâu sau, Côn đưa 5000 đột kỵ vượt [[Hoàng Hà]] tấn công Kiều, ông bắt cha Côn là Phồn, dùng xe tù chở đi, chiếm cứ Khảo Thành kháng cự, nhưng không địch nổi mà tan chạy.
 
Kiều thua nhặt tàn quân, đồn trú Bình Thị, Tư Mã Ngung tiến ông làm Trấn đông tướng quân, Giả tiết, lấy con trưởng của ông là [[Lưu Hữu]] làm Đông quận thái thú, còn sai Lưu Hoằng, Lưu Chuẩn, Tư Mã Thích soáichỉ huy quân cứu viện ông. Trong thời gian này Lưu Hoằng gửi thư khuyên giải Kiều và các bên, nhưng không có kết quả.
 
Tư Mã Việt gởigửi hịch khắp nơi, soái 3 vạn giáp sĩ vào Quan đón Huệ đế, tiến quân đến huyện Tiêu. Kiều sợ, sai Lưu Hữu chống lại Việt ở Linh Bích thuộc huyện Tiêu. Lưu Côn chia quân nhắm đến Hứa Xương, được người Hứa Xương đưa vào thành. Côn từ Huỳnh Dương đi đón Việt, gặp Hữu, đánh bại và giết chết anh ta. Quân đội của Kiều tan rã, ông đưa 500 kỵ binh chạy về Bình Thị.
 
Sau khi Huệ đế về [[Lạc Dương]], ban lệnh đại xá, Tư Mã Việt phục chức cho Kiều làm Thái phó quân tư tế tửu. Sau khi Việt chết (311), triều đình phục chức cho Kiều làm Đô đốc Dự Châu chư quân sự, Trấn đông tướng quân, Dự Châu thứ sử. Kiều mất khi đang ở chức, hưởng thọ 63 tuổi. Cuối thời [[Tấn Mẫn đếĐế]], được truy tặng Tư không.<ref>Theo '''Tấn thư quyển 5, Đế kỷ 5''', mùa xuân năm Kiến Hưng thứ 2 (314), Tấn Mấn đế phong quan chức cho tướng lãnh các nơi là [[Vương Tuấn (cuối Tây Tấn)|Vương Tuấn]], [[Tuân Tổ]], [[Trương Quỹ]], [[Lưu Côn]] mà không nhắc đến Lưu Kiều, có lẽ lúc này ông đã mất</ref>
 
==Tính cách==
62.022

lần sửa đổi