Khác biệt giữa các bản “Lưu Kiều”

n
 
==Tính cách==
Tề vương Tư Mã Quýnh làm Đại tư mã, rất kính trọng Kê Thiệu; mỗi khi Thiệu đến, đều xuống dưới thềm để đón. Kiều nói với Quýnh rằng: “[[Bùi Ngỗi|Bùi (Ngỗi)]]), [[Trương Hoa|Trương (Hoa)]] chịu tội chết, triều thần kiêng sợ [[Tôn Tú (nhà Tấn)|Tôn Tú]], nên không dám không nhận tài vật (tức là tài sản của Bùi, Trương). Kê Thiệu nay còn chỗ nào bị bức bách, ghen ghét, mà chứa gia súc của họ Bùi, nô tỳ của họ Trương vậy? Nhạc Ngạn Phụ (tức [[Nhạc Quảng]]) đến thăm, ngài còn chưa xuống giường, sao lại quá kính trọng Thiệu như vậy?” Quýnh bèn thôi. Thiệu hỏi Kiều rằng: “Đại tư mã sao không tiếp tục đón khách?” Kiều nói: “Bởi có chánh nhân nói rằng anh không xứng được đón.” Thiệu hỏi: “Chánh nhân là ai?” Kiều nói: “Chẳng ở đâu xa!” Thiệu im lặng.
 
Kiều được thăng Ngự sử trung thừa. Khi ấy Đổng Ngải là tâm phúc của Tư Mã Quýnh, thế lực khuynh đảo triều đình, không ai dám chống lại. Kiều nhận chức được 2 tuần, tâu lên hặc tội của Ngải 6 lần. Ngải nói gièm khiến Thượng thư hữu thừa [[Cẩu Hy]] miễn quan chức của Kiều, sau đó ông được phục chức làm Đồn kỵ hiệu úy.
433

lần sửa đổi