Khác biệt giữa các bản “Phú Long, Nho Quan”

;Địa giới hành chính, xã này nằm giáp các xã:
*Phía đông giáp các xã [[Quỳnh Lưu, Nho Quan|Quỳnh Lưu]] và [[Quảng Lạc, Nho Quan|Quảng Lạc]], [[Nho Quan]]
*Phía nam giáp xã [[Quang Sơn, Tam Điệp|Quang Sơn]], [[tamthành Điệp|thị xãphố Tam Điệp]]
*Phía tây giáp xã [[Kỳ Phú, Nho Quan|Kỳ Phú]], [[Nho Quan]]
*Phía tây nam giáp [[Huyện Thạch Thành]], [[Thanh Hóa]]