Khác biệt giữa các bản “Đổng Quyết”

n
# {{note|7}} '''[[Tư trị thông giám]] quyển 78 – Ngụy kỷ 10''': Người Hán nghe tin quân Ngụy sắp đến, bèn khiển Liêu Hóa đem quân đến Đạp Trung, làm kế viện cho Khương Duy, bọn Trương Dực, Đổng Quyết đến Dương An quan khẩu, làm ngoại trợ cho các lũy. Đại xá, cải nguyên Viêm Hưng. Sắc các lũy đều không được chiến, lui về giữ 2 thành Hán, Nhạc, trong thành đều có 5000 quân. Dực, Quyết bắc tiến đến Âm Bình, nghe tin Gia Cát Tự sắp nhắm đến Kiến Uy, (Dực, Quyết) dừng lại hơn tháng để đợi ông ta.
# {{note|8}} '''[[Tư trị thông giám]] quyển 78 – Ngụy kỷ 10''': Duy nhân đó về đến Âm Bình, tập hợp tướng sĩ, muốn đi Quan Thành; chưa đến, nghe tin nơi ấy đã phá, lui đi Bạch Thủy, gặp bọn Liêu Hóa, Trương Dực, Đổng Quyết, hợp quân giữ Kiếm Các kháng cự Chung Hội.
# {{note|9}} '''[[Tư trị thông giám]] quyển 78 – Ngụy kỷ 10''': Duy đến Thê, được sắc mệnh của Hán chúa, bèn lệnh cho quân đội bỏ hết binh khí, gởi cờ tiết cho [[Hồ Liệt]], tự đi từ Đông Đạo cùng bọn Liêu Hóa, Trương Dực, Đổng Quyết đến gặp Hội đầu hàng.
# {{note|10}} '''[[Trần Thọ]] trước, [[Bùi Tùng Chi]] chú – [[Tam quốc chí]] quyển 35, Thục thư 5 – Gia Cát Lượng truyện''': Mùa xuân năm sau khi Thục phá, Quyết, Kiến đều đến kinh đô, cùng làm Tướng quốc tham quân; mùa thu năm ấy đều làm Tán kỵ thường thị, sai đi Thục úy lạo.