Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội”

==Ban giám hiệu==
Hiệu trưởng :
*PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn (Bí thư Đảng ủy )
Các Phó hiệu trưởng :
*TS. Nguyễn Trúc Lê
*PGS.TS. Trần Anh Tài (Phó Bí thư Đảng ủy)
*TS. Nguyễn Anh DũngThu
Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN nhiệm kỳ 2012 - 2016 gồm 25 thành viên:
 
1,
PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Chủ tịch
 
2,
TS. Nguyễn Trúc Lê, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Phó Chủ
tịch
 
3, TS. Vũ Anh Dũng, Phó
Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Phó chủ tịch
 
4, TS. Lê Trung Thành,
Trưởng Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển, Trường Đại học Kinh tế
- ĐHQGHN,  Ủy viên - Thư ký
 
5, TS. Bùi Quốc Bảo, Trợ
lý Thủ tướng Văn Phòng Chính phủ, Uỷ viên
 
6,
PGS.TS. Phạm Văn Dũng, Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Chính trị Trường Đại học Kinh tế
- ĐHQGHN, Uỷ viên
 
7,
TS. Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị  Tập đoàn Gami, Uỷ viên
 
8,
GS. TSKH. Trương Quang Học, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trung tâm Nghiên cứu
Tài nguyên và Môi trường - Đại học Quốc gia Hà Nội, Uỷ viên
 
9,
PGS.TS. Hoàng Văn Hải, Chủ nhiệm Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh
tế - ĐHQGHN, Uỷ viên
 
10,
PGS.TS. Hà Văn Hội, Chủ nhiệm Khoa Kinh tế  và Kinh doanh Quốc tế, Trường
Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Uỷ viên
 
11,
PGS.TS. Phí Mạnh Hồng, Chủ nhiệm bộ môn, Khoa Kinh tế Phát triển, Uỷ viên
 
12,
PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban Khoa học Công nghệ,  và Môi trường của Quốc hội, Uỷ viên
 
13,
PGS.TSKH. Võ Đại Lược, Tổng Giám đốc Trung tâm Kinh tế Châu Á  Thái Bình
Dương, Uỷ viên
 
14, TS. Nguyễn Đăng
Minh, Giám đốc Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược, Trường Đại học Kinh tế -
ĐHQGHN, Uỷ viên
 
15, PGS.TS. Phùng
Xuân Nhạ, Uỷ viên Dự khuyết Ban chấp hành TW Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà
Nội, Uỷ viên
 
16,
PGS.TS. Trần Anh Tài, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Uỷ viên
 
17,
TS. Nguyễn Đức Thành, Viện Nghiên cứu Kinh tế  và Chính sách,Trường Đại
học Kinh tế - ĐHQGHN, Uỷ viên
 
18,
TS. Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thương mại Hà Nội,
Uỷ viên
 
19,
TS. Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương,
Uỷ viên
 
20, TS. Nguyễn Anh
Tuấn, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN,
Uỷ viên
 
21,
TS. Phạm Vũ Thắng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển, Trường Đại
học Kinh tế - ĐHQGHN, Uỷ viên
 
22,
Ông Trương Đình Tuyển, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, Uỷ viên
 
23,
TS. Trần Thị Thanh Tú, Phó chủ nhiệm phụ trách Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường
Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Uỷ viên
 
24,
TS. Đinh Quang Ty, Cộng tác viên Khoa học chuyên trách Hội đồng lý luận Trung
ương, Uỷ viên
 
25, TS. Nguyễn Quốc
Việt, Phó chủ nhiệm phụ trách Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế -
ĐHQGHN, Uỷ viên'''<nowiki/>''''''<nowiki/>''''''<nowiki/>''''''<nowiki/>'''''Ấn định danh sách gồm 25 thành viên, họ tên được sắp xếp theo thứ tự alphabet.''
 
'''2. Các phòng, ban, bộ phận chức năng'''
• Trưởng Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển : TS. Lê Trung Thành
 
• Trưởng BanPhòng Thanh tra và Pháp chế: ThS. Nguyễn Minh Đức
 
• Bộ phận Truyền thông : ThS. Lưu Thị Mai Anh
- Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển : TS. Nguyễn Quốc Việt
 
- Chủ nhiệm Khoa Kế toán - Kiểm toán: PGS.TS Trần Anh Tài
 
44'''. Các viện, trung tâm trực thuộc'''
- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh : TS. Phan Chí Anh
 
- Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục : ThS. Nguyễn Thị Minh Phượng
 
- Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế : TS.Hoàng NguyễnThị TrúcBảo Thoa
 
- Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên : CN. Trần Thị Hồng
Người dùng vô danh