Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội”

==Các Phó hiệu trưởng đương nhiệm==
 
PGS.TS. Trần Anh Tài
PGS.TS. Trần Anh Tài, Phó hiệu trưởng phụ trách công tác hành chính, tài chính, cơ sở vật chất, công tác sinh viên và website
 
TS. Nguyễn Trúc Lê
TS. Vũ Anh Dũng, Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo đại học và sau đại học
 
TS. Nguyễn Anh Thu
TS. Nguyễn Trúc Lê - Phó hiệu trưởng phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác phát triển, tạp chí, website, đào tạo liên kết quốc tế
 
==Những cựu sinh viên thành đạt==
Người dùng vô danh