Khác biệt giữa các bản “Trải nghiệm”

Wkpda đã đổi Trải nghiệm thành Kinh nghiệm qua đổi hướng: "trải nghiệm" không có trong từ điển
(Wkpda đã đổi Trải nghiệm thành Kinh nghiệm qua đổi hướng: "trải nghiệm" không có trong từ điển)
 
(Không có sự khác biệt)
2.097

lần sửa đổi