Khác biệt giữa các bản “Chúa Bầu”

Các chúa Bầu truyền nối được 7 đời, 6 thế hệ, trấn giữ Tuyên Quang gần 200 năm:
 
# Khánh Bá Hầu Gia Quốc Công [[Vũ Văn Uyên]]: 1545 -
# An Tây vương Gia Quốc Công [[Vũ Văn Mật]]
# Thái Phó Nhân Quốc Công [[Vũ Công Kỷ]]: - 1581?
# Thái Bảo Hòa Quận Công [[Vũ Đức Cung]]: 1581? - 1600
# Thái Phó Thuần Quận Công [[Vũ Công Ứng]]: 1600 -
# Thái Phó Tống Quận Công [[Vũ Công Sực]]
# Đô đốc thiêm sự Khoan Quận Công [[Vũ Công Tuấn]]: 1669 - 1699
 
Sử không chép rõ niên đại trấn trị của từng chúa Bầu. Về tổng thể, sự hưng vong của các chúa Bầu cũng gần như sự hưng vong của sự nghiệp các vua nhà Mạc. [[Nhà Mạc]] nổi lên thì các chúa Bầu cũng bắt đầu hùng cứ Tuyên Quang. Sau này khi họ Mạc tàn lụi, không còn chỗ ở [[Cao Bằng]] thì các chúa Bầu cũng suy yếu hẳn và chấm dứt. Đặc điểm chính của các chúa Bầu là dựa vào rừng núi hiểm trở phía Tây Bắc để cát cứ, không thần phục chính quyền ở Thăng Long khi chính quyền này bị chi phối bởi những cuộc chiến khác lớn hơn, không thể dốc toàn lực vào Tuyên Quang.
Người dùng vô danh