Khác biệt giữa các bản “Trường điện từ”

:<math>\nabla\cdot \mathbf D = \rho \,</math>
Dạng tích phân:
:<math>\iint_oint_{S}^{} \mathbf D\cdot d\mathbf {S} = \rho \,</math>
 
=== Định lí Ostrogradski - Gauss với từ trường ===
 
Dạng tích phân:
:<math>\iint_oint_{S}^{} \mathbf B\cdot d\mathbf {S} = 0 \,</math>
 
== Năng lượng ==
158

lần sửa đổi