Khác biệt giữa các bản “Thiện nhượng”

→‎Một số quan điểm khác: (Đế vương chi tử của Bách Dương là nguồn mới, nói về cái chết của các bậc đế vương thời trước, căn cứ vào Trúc Thư Kỷ Niên mà viết về Nghiêu Thuấn bi)
(→‎Một số quan điểm khác: (Đế vương chi tử của Bách Dương là nguồn mới, nói về cái chết của các bậc đế vương thời trước, căn cứ vào Trúc Thư Kỷ Niên mà viết về Nghiêu Thuấn bi))
#[[Sử thông]], Nghi cổ biên: ''Án Cấp trủng tỏa ngữ vân: "Thuấn phóng Nghiêu ư Bình Dương". Nhi thư vân mỗ địa hữu thành, dĩ Tù Nghiêu vi hiệu. Thức giả bằng tư dị thuyết, phả dĩ thiện thụ vi nghi'' (Xét Cấp trủng tỏa ngữ thấy nói: "Thuấn giam Nghiêu ở Bình Dương". Trúc thư lại nói ở đó có toà thành Tù Nghiêu, người có kiến thức dựa theo thuyết này vô cùng hoài nghi chuyện nhường ngôi)
#[[Công chúa thị chẩm dạng sinh hoạt đích]], Nga Hoàng - Nữ Anh: ''Thứ xuất nữ nhi vi bang Thuấn đoạt thủ lĩnh vị trí tù cấm thân phụ'' (Hai người con gái giúp Thuấn đoạt ngôi vị thủ lĩnh và cầm tù vua cha)
#[[Đế vương chi tử]], Nghiêu Thuấn bi: ''Nghiêu bị tù cấm ư Bình Dương nhi tử, Thuấn bị lưu phóng ư man hoang nhi tử'' (Nghiêu mất khi bị cầm tù ở Bình Dương, Thuấn bị đày ra man hoang mà chết)
#[[Thẻ tre Quách Điếm]], Đường Ngu chi đạo: ''Bất thiện nhi năng hóa dân giả, tự sanh dân vị chi hữu dã'' (Ngôi vị thủ lĩnh do dân bầu, không phải từ một cá nhân nhường lại)
#[[Trung Quốc văn hóa sử 500 nghi án]], Nghi án 1: ''Hữu một hữu quá Nghiêu Thuấn thiện nhượng'' (Có hay không chuyện Nghiêu Thuấn nhường ngôi)
Người dùng vô danh