Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thiện nhượng”

(→‎Một số quan điểm khác: (Đế vương chi tử của Bách Dương là nguồn mới, nói về cái chết của các bậc đế vương thời trước, căn cứ vào Trúc Thư Kỷ Niên mà viết về Nghiêu Thuấn bi))
#[[Tuân tử]], Chính luận biên: ''Phù viết Nghiêu Thuấn thiện nhượng, thị hư ngôn dã, thị thiển giả chi truyền, lậu giả chi thuyết dã'' (Cái gọi là Nghiêu Thuấn nhường ngôi là không phù hợp với sự thực, là chuyện do những người có đầu óc hạn hẹp loan truyền, là thuyết của những kẻ tri thức nông cạn)
#[[Hàn phi tử]], Thuyết nghi: ''Thuấn bức Nghiêu, Vũ bức Thuấn, Thang phóng Kiệt, Vũ vương phạt Trụ. Thử tứ vương giả, nhân thần thí kỳ quân giả dã, nhi thiên hạ dự chi'' (Thuấn ép Nghiêu, Vũ ép Thuấn, Thang đày Kiệt, Vũ vương đánh Trụ. Bốn vị vua này là thần tử lại giết quân chủ của mình, vậy mà thiên hạ vẫn khen họ)
#[[Sử ký chính nghĩa]] và [[Quát địa chí]] dẫn [[Trúc thư kỉ niên]]: ''Thuấn tù Nghiêu, phục yển tắc Đan Chu, sử bất dữ phụ tương kiến dã. Cố Nghiêu thành tại Bộc châu Quyên Thành huyện đông bắc thập ngũ lý...Tích Nghiêu đức suy vi Thuấn sở tù dã, hựu hữu Yển Chu thành, tại huyện Tây Bắc thập ngũ lý'' (Thuấn giam Nghiêu, lại cản trở Đan Chu, khiến cho cha con không thể gặp được nhau. Nghiêu thành xưa ở huyện Quyên Thành, Bộc Châu, phía Đông Bắc 15 dặm...Khi Nghiêu suy yếu, bị Thuấn giam giữ..., lại có Yển Chu thành, cách huyện đó về phía Tây Bắc cũng 15 dặm)
#[[Sử thông]], Nghi cổ biên: ''Án Cấp trủng tỏa ngữ vân: "Thuấn phóng Nghiêu ư Bình Dương". Nhi thư vân mỗ địa hữu thành, dĩ Tù Nghiêu vi hiệu. Thức giả bằng tư dị thuyết, phả dĩ thiện thụ vi nghi'' (Xét Cấp trủng tỏa ngữ thấy nói: "Thuấn giam Nghiêu ở Bình Dương". Trúc thư lại nói ở đó có toà thành Tù Nghiêu, người có kiến thức dựa theo thuyết này vô cùng hoài nghi chuyện nhường ngôi)
#[[Công chúa thị chẩm dạng sinh hoạt đích]], Nga Hoàng - Nữ Anh: ''Thứ xuất nữ nhi vi bang Thuấn đoạt thủ lĩnh vị trí tù cấm thân phụ'' (Hai người con gái giúp Thuấn đoạt ngôi vị thủ lĩnh và cầm tù vua cha)
#[[Thẻ tre Quách Điếm]], Đường Ngu chi đạo: ''Bất thiện nhi năng hóa dân giả, tự sanh dân vị chi hữu dã'' (Ngôi vị thủ lĩnh do dân bầu, không phải từ một cá nhân nhường lại)
#[[Trung Quốc văn hóa sử 500 nghi án]], Nghi án 1: ''Hữu một hữu quá Nghiêu Thuấn thiện nhượng'' (Có hay không chuyện Nghiêu Thuấn nhường ngôi)
#[[Cổ sử biện]], quyển 7: ''Thiện nhượng chi thuyết nãi thị Chiến Quốc học giả thụ liễu thời thế đích thích kích, tại tưởng tượng trung cấu thành đích ô thác bang'' (Thuyết Thiện nhượng do các học giả thời [[Chiến Quốc]] bế tắc trước thời cuộc xây dựng hình tượng một xã hội lý tưởng dựa trên truyền thuyết)
#[[Trung Quốc vị giải chi mê]], Nghiêu Thuấn thiện nhượng chi mê: ''Nghiêu Thuấn thiện nhượng, một hữu na ma nghiêm túc hòa thần thánh, chỉ bất quá nhân môn bất tưởng đảm đương giá phận tân khổ đích chức vụ bãi liễu'' (Nghiêu Thuấn nhường ngôi không có gì là nghiêm túc và thần thánh, chẳng qua chỉ là mọi người không muốn gánh lấy nhiệm vụ cực khổ mà thôi)
#[[99% đích Trung Quốc nhân bất tri đạo đích lịch sử chân tướng]], chương 2: ''Nghiêu Thuấn thiện nhượng tính phi xuất vu khảng khái'' (Nghiêu Thuấn nhường ngôi không phải do sự hào hiệp)
44

lần sửa đổi