Khác biệt giữa các bản “Bậc độ lớn (số)”

không có tóm lược sửa đổi
<table border=1 style="float: right; border-collapse: collapse;">
<tr><td colspan=2>{{Số 1000000000000-1000000000000000}}
<tr><th colspan=2>10000000000000
<tr><td>[[Phân tích nhân tử]]<td><math>2^{13} \cdot 5^{13}</math>
<tr><td>[[Số La Mã]]
<tr><td>Mã [[Unicode]] của số La Mã<td>
<tr><td>[[Hệ nhị phân]]<td>10010001100001001110011100101010000000000000
<tr><td>[[Hệ thập lục phân]]<td>9184E72A000
 
</table>
 
== 10<sup>14</sup>==
<table border=1 style="float: right; border-collapse: collapse;">
<tr><td colspan=2>{{Số 1000000000000-1000000000000000}}
<tr><th colspan=2>100000000000000
<tr><td>[[Phân tích nhân tử]]<td><math>2^{14} \cdot 5^{14}</math>
<tr><td>[[Số La Mã]]
<tr><td>Mã [[Unicode]] của số La Mã<td>
<tr><td>[[Hệ nhị phân]]<td>10110101111001100010000011110100100000000000000
<tr><td>[[Hệ thập lục phân]]<td>5AF3107A4000
 
</table>
 
== 10<sup>15</sup>==
'''Một triệu tỉ''' (1000000000000000) là một [[số tự nhiên]] đứng ngay sau [[999999999999999]] và đứng ngay trước [[1000000000000001]].
 
<table border=1 style="float: right; border-collapse: collapse;">
<tr><td colspan=2>{{Số 1000000000000-1000000000000000}}
<tr><th colspan=2>1000000000000000
<tr><td>[[Phân tích nhân tử]]<td><math>2^{15} \cdot 5^{15}</math>
<tr><td>[[Số La Mã]]
<tr><td>Mã [[Unicode]] của số La Mã<td>
<tr><td>[[Hệ nhị phân]]<td>11100011010111111010100100110001101000000000000000
<tr><td>[[Hệ thập lục phân]]<td>38D7EA4C68000
 
</table>
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh