Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
lùi sửa đổi
{{1000 bài cơ bản}}{{thiếu nguồn gốc}}
{{Tóm tắt về ngôn ngữ |
name = Tiếng Phạn |
nativename = संस्कृतम् |
familycolor = lawngreen |
fontcolor = |