Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Vua nước Tần”

n
hlist
n
n (hlist)
{{Navbox
|name = Vua nước Tần
|title = '''Các đời quân chủ nước Tần''' [[Tần (nước)|<span style="color:#green">nước Tần</span>]]'''
|state = collapsed
|titlestyle = background:#CCCC66<!--#F0E68C-->;
 
|groupstyle = background:#F0E68C;
 
|liststyle = text-align:center;
|listclass = hlist
|titlestyle = background:#CCCC66;
 
|list1 = <span style="font-size:110%">[[Tần Phi Tử|Phi Tử]] {{•}} [[Tần Hầu|Hầu]] {{•}} [[Tần Công Bá|Công Bá]] {{•}} [[Tần Trọng|Trọng]] {{•}} [[Tần Trang công|Trang công]] {{•}} [[Tần Tương công|Tương công]] {{•}} [[Tần Văn công|Văn công]] {{•}} [[Tần Ninh công|Ninh công]] {{•}} [[Tần Xuất tử|Xuất tử]] {{•}} [[Tần Vũ công|Vũ công]] {{•}} [[Tần Đức công|Đức công]] {{•}} [[Tần Tuyên công|Tuyên công]] {{•}} [[Tần Thành công|Thành công]] {{•}} [[Tần Mục công|Mục công]] {{•}} [[Tần Khang công|Khang công]] {{•}} [[Tần Cung công|Cung công]] {{•}} [[Tần Hoàn công|Hoàn công]]{{•}} [[Tần Cảnh công|Cảnh công]]{{•}} [[Tần Ai công|Ai công]]{{•}} [[Tần Huệ công (Xuân Thu)|Huệ công]] {{•}} [[Tần Điệu công|Điệu công]]{{•}} [[Tần Lệ Cung công|Lệ Cung công]]{{•}} [[Tần Tháo công|Tháo công]]{{•}} [[Tần Hoài công|Hoài công]] {{•}} [[Tần Linh công|Linh công]] {{•}} [[Tần Giản công|Giản công]]{{•}} [[Tần Huệ công (Chiến Quốc)|Huệ công]] {{•}} [[Tần Xuất công|Xuất công]]{{•}} [[Tần Hiến công|Hiến công]] {{•}} [[Tần Hiếu công|Hiếu công]] {{•}} [[Tần Huệ Văn vương|Huệ Văn vương]] {{•}} [[Tần Vũ vương|Vũ vương]] {{•}} [[Tần Chiêu Tương vương|Chiêu Tương vương]] {{•}} [[Tần Hiếu Văn vương|Hiếu Văn vương]] {{•}} [[Tần Trang Tương vương|Trang Tương vương]] {{•}} [[Tần Thủy Hoàng|Chính (Thủy Hoàng)]] </span>
|list1style = font-size:110%;
|list1 =
*[[Tần Phi Tử|Phi Tử]]
*[[Tần Hầu|Hầu]]
*[[Tần Công Bá|Công Bá]]
*[[Tần Trọng|Trọng]]
*[[Tần Trang công|Trang công]]
*[[Tần Tương công|Tương công]]
*[[Tần Văn công|Văn công]]
*[[Tần Ninh công|Ninh công]]
*[[Tần Xuất tử|Xuất tử]]
*[[Tần Vũ công|Vũ công]]
*[[Tần Đức công|Đức công]]
*[[Tần Tuyên công|Tuyên công]]
*[[Tần Thành công|Thành công]]
*[[Tần Mục công|Mục công]]
*[[Tần Khang công|Khang công]]
*[[Tần Cung công|Cung công]]
*[[Tần Hoàn công|Hoàn công]]
*[[Tần Cảnh công|Cảnh công]]
*[[Tần Ai công|Ai công]]
*[[Tần Huệ công (Xuân Thu)|Huệ công]]
*[[Tần Điệu công|Điệu công]]
*[[Tần Lệ Cung công|Lệ Cung công]]
*[[Tần Tháo công|Tháo công]]
*[[Tần Hoài công|Hoài công]]
*[[Tần Linh công|Linh công]]
*[[Tần Giản công|Giản công]]
*[[Tần Huệ công (Chiến Quốc)|Huệ công]]
*[[Tần Xuất công|Xuất công]]
*[[Tần Hiến công|Hiến công]]
*[[Tần Hiếu công|Hiếu công]]
*[[Tần Huệ Văn vương|Huệ Văn vương]]
*[[Tần Vũ vương|Vũ vương]]
*[[Tần Chiêu Tương vương|Chiêu Tương vương]]
*[[Tần Hiếu Văn vương|Hiếu Văn vương]]
*[[Tần Trang Tương vương|Trang Tương vương]]
*[[Tần Thủy Hoàng|Chính (Thủy Hoàng)]] </span>
 
| list2 = <div>
----
<div/>
*[[Bản mẫu:Vua chư hầu lớn thời Chu|Chư hầu lớn thời Chu]]
[[Bản mẫu:Vua chư hầu lớn thời Chu|Chư hầu lớn thời Chu]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Tấn|Tấn]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Sở|Sở]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua Khương Tề|Khương Tề]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Tần|Tần]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Yên|Yên]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Vệ|Vệ]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Trịnh|Trịnh]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Tống|Tống]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Trần|Trần]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Lỗ|Lỗ]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Ngô|Ngô]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Sái|Sái]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Tào|Tào]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Kỷ|Kỷ]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Hứa|Hứa]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Đằng|Đằng]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Hình|Hình]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Chu|Trâu]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Cử|Cử]]{{•}} [[Bản mẫu:Vua Tây Quắc|Tây Quắc]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Hàn|Hàn]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Triệu|Triệu]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Ngụy|Ngụy]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua Điền Tề|Điền Tề]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Việt|Việt]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Tây Chu|Tây Chu]] {{•}} [[Bản mẫu:Vua nước Đông Chu|Đông Chu]]
*[[Bản mẫu:Vua nước Tấn|Tấn]]
*[[Bản mẫu:Vua nước Sở|Sở]]
*[[Bản mẫu:Vua Khương Tề|Khương Tề]]
*[[Bản mẫu:Vua nước Tần|Tần]]
*[[Bản mẫu:Vua nước Yên|Yên]]
*[[Bản mẫu:Vua nước Vệ|Vệ]]
*[[Bản mẫu:Vua nước Trịnh|Trịnh]]
*[[Bản mẫu:Vua nước Tống|Tống]]
*[[Bản mẫu:Vua nước Trần|Trần]]
*[[Bản mẫu:Vua nước Lỗ|Lỗ]]
*[[Bản mẫu:Vua nước Ngô|Ngô]]
*[[Bản mẫu:Vua nước Sái|Sái]]
*[[Bản mẫu:Vua nước Tào|Tào]]
*[[Bản mẫu:Vua nước Kỷ|Kỷ]]
*[[Bản mẫu:Vua nước Hứa|Hứa]]
*[[Bản mẫu:Vua nước Đằng|Đằng]]
*[[Bản mẫu:Vua nước Hình|Hình]]
*[[Bản mẫu:Vua nước Chu|Trâu]]
*[[Bản mẫu:Vua nước Cử|Cử]]
*[[Bản mẫu:Vua Tây Quắc|Tây Quắc]]
*[[Bản mẫu:Vua nước Hàn|Hàn]]
*[[Bản mẫu:Vua nước Triệu|Triệu]]
*[[Bản mẫu:Vua nước Ngụy|Ngụy]]
*[[Bản mẫu:Vua Điền Tề|Điền Tề]]
*[[Bản mẫu:Vua nước Việt|Việt]]
*[[Bản mẫu:Vua nước Tây Chu|Tây Chu]]
*[[Bản mẫu:Vua nước Đông Chu|Đông Chu]]
}}<noinclude>
 
[[Thể loại:Bản mẫu quân chủ chư hầu nhà Chu]]
[[Thể loại:Vua nước Tần]]