Khác biệt giữa các bản “Hạ Hầu Uyên”

Năm 190, Tào Tháo tập hợp lực lượng đánh [[Đổng Trác]], Hạ Hầu Uyên cùng anh là [[Hạ Hầu Đôn]] cũng là họ hàng Tào Tháo dẫn 1000 quân đến giúp Tào Tháo. Sau đó, liên quân đánh Đổng Trác tan rã, Hạ Hầu Uyên giúp Tào Tháo tăng cường lực lượng và mở rộng lãnh thổ.
 
Năm 198, Hạ Hầu Uyên cùng Tào Tháo tham gia [[trận Hạ Bì]] chống lại [[Lã Bố]]. Kết cục của trận chiến là cái chết của Lã Bố. Trong quá trình chinh chiến, ông lần lượt giữ các chức vụ Biệt bộ tư mã, Kỵ đô úy, Thái thú Trần Lưu, TháiTrung thúLang Dĩnh Xuyên.
 
Năm 200, Tào Tháo và [[Viên Thiệu]] đại chiến tại Quan Độ, Hạ Hầu Uyên làm nhiệm vụ bảo vệ doanh trại và tiếp tế lương thảo. Trận Quan Độ kết thúc với thất bại hoàn toàn của Viên Thiệu và Tào Tháo làm chủ cả miền Bắc [[Trung Quốc]] từ đó. Hạ Hầu Uyên được thăng làm Đốc quân hiệu úy, chuyển sang việc quản quân lương ở 3 châu: Duyện, Dự, Tư Lệ.
Người dùng vô danh