Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên”

(tạm treo, nên hỏi ý kiến người được đề cử trước)
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:Beyoncetan]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:Cheers!]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:Damian Vo]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:DanGong]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:DangTungDuong]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:Dora LVL]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:Doãn Hiệu]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:Quenhitran]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:Quych]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:Phương Huy]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:PhanAnh123]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:Tnt1984]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:Tran Xuan Hoa]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:Tuanminh01]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:Én bạc]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:TT 1234]]===
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
--->
 
==Lưu trữ==
*[[Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Đề nghị thành công|Đề nghị thành công]]
Người dùng vô danh