Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wikipedia:Tiêu chuẩn đưa vào”

:''Tôi không muốn biến sự bàn cảì cuả người khác thành sự bàn cải vô ích ở đây cho mọi người và cuả tôi'' :) .
:TB: Khi kiếm số trang viết về 1 tổ chức hay một nhân vật bằng Anh ngữ và Việt ngữ thì tối thiểu sẽ tìm ra theo công thức thí dụ dùng từ khoá <code>"Lê Chí Quang" OR "Le Chi Quang"</code> thi Con số tìm được cho Lê Chí Quang là 11,300
:
:[[Image:lechiquang.jpg| Minh hoạ số trang thực tế nói về "Lê chí Quang" là 11300]]
:Dĩ nhiên, công thức trên sẽ thiếu các record trong tiếng Hoa, Nhật, Ả Rập... Dông thời sẽ thiếu tên viết theo lối ngược (Quang, Le Chi chẳng hạn) nhưng số này khá nhỏ có thể bỏ qua.
:Ui chao tui wên, con số đúng cuả Le khả Phiêu là 10,800