Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lưu Nghĩa Quý”

Năm thứ 21 (444), được làm Đô đốc Nam Duyện, Từ, Thanh, Ký, U 6 châu chư quân sự, Chinh bắc đại tướng quân, Khai phủ nghi đồng tam tư, Nam Duyện Châu thứ sử, trì tiết, thường thị như cũ. Ngày lên thuyền, Nghĩa Quý chỉ đem theo màn trướng, y phục, còn những gì thuộc về thứ sử thì đều để lại, được người Kinh Sở khen ngợi.
 
Năm thứ 22 (445), được tiến làm Đốc Dự Châu chi Lương Quận; thăng Từ Châu thứ sử, trì tiết, thường thị, đô đốc như cũ. Cuối năm ấy, Lưu Nghĩa Khang chịu liên đới với mưu đồ tạptạo phản của bọn [[Phạm Diệp]], [[Khổng Hy Tiên]], bị truất làm thứ nhân, đày đến An Thành. Từ đây Nghĩa Quý càng thêm lo sợ, bỏ hết công việc, suốt ngày say sưa, Văn đế hạ chiếu khuyên răn nhưng ông không thay đổi.
 
Năm thứ 24 (447), Nghĩa Quý bệnh nặng, triều đình sai Trung thư lệnh [[Từ Trạm Chi]] thăm hỏi, triệu ông về kinh sư. Nghĩa Quý còn chưa lên đường thì mất ở Bành Thành, hưởng dương 33 tuổi. Thái úy Giang Hạ vương [[Lưu Nghĩa Cung]] dâng biểu xin giải chức để nghênh tang, Văn đế không cho mà sai Đông Hải vương [[Lưu Y]] (hay Lưu Huy) làm việc đó.
 
==Hậu sự==
Người dùng vô danh