Khác biệt giữa các bản “Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo”

*"[http://itre.cis.upenn.edu/~myl/languagelog/archives/001817.html Buffaloing buffalo]" at [[Language Log]], ngày 20 tháng 1 năm 2005 {{en icon}}
*Easdown, David. {{PDF|[http://www.maths.usyd.edu.au/u/pubs/publist/preprints/2006/easdown-13.pdf Dạy nghĩa và cách sử dụng các cấu trúc câu bất thường]|273 KB}} {{en icon}}
*[[The Emory Wheel]], Andrew Swerlick [http://www.emorywheel.com/detail.php?n=24992 Câu có cấu trúc phức tạp về bò rừng bison ở thượng New York cho ta thấy gì về độ phức tạp của Tiếng Anh] {{en icon}}
* {{youtube|hv-fMZgyuaw|Giới thiệu khái niệm}} {{en icon}}
{{Use dmy dates|date=April 2011}}