Khác biệt giữa các bản “Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo”

 
Như thế, khi được phân tích thì câu này được đọc như là một lời quả quyết rằng mấy con bò rừng bison mà ''bị ăn hiếp bởi mấy con bò bison khác'' chính ra cũng ''đang ăn hiếp mấy con bò rừng bison'' (ít ra tại thành phố Buffalo– ám chỉ thành phố Buffalo của [[tiểu bang New York]]):
:Buffalo buffalo (mấy con bò rừng từ thành phố Buffalo, NYbang New York) [that] Buffalo buffalo buffalo (mà mấy con bò rừng từ thành phố Buffalo, NYbang New York ăn hiếp) buffalo Buffalo buffalo (đang ăn hiếp mấy con bò rừng từ thành phố Buffalo,bang New NYYork)
 
Câu này có thể được làm cho dễ hiểu hơn bằng cách thay thế các từ đồng nghĩa như "bison" cho con vật "buffalo", "bully" cho động từ "buffalo", và "[[Thành phố New York|New York]]" để chỉ tiểu bang của thành phố Buffalo: