Khác biệt giữa các bản “Trần thư”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
* Quyển 29: Liệt truyện 23 - [[Tông Nguyên Nhiêu]], [[Tư Mã Thân]], [[Mao Hỷ]], [[Sái Trưng]] truyện
* Quyển 30: Liệt truyện 24 - [[Tiêu Tế]], [[Lục Quỳnh]], [[Cố Dã Vương]], [[Phó Tái]] truyện
* Quyển 31: Liệt truyện 25 - [[Tiêu Ma Ha]], [[NhiệmNhâm Trung]], [[Phiền Nghị]], [[Lỗ Quảng Đạt]] truyện
* Quyển 32: Liệt truyện 26 Hiếu hành truyện - [[Ân Bất Hại]], [[Tạ Trinh]], [[Tư Mã Cảo]], [[Trương Chiêu (Trần)|Trương Chiêu]]
* Quyển 33: Liệt truyện 27 Nho lâm truyện - [[Thẩm Văn A]], [[Thẩm Thù]], [[Thích Cổn]], [[Trịnh Chước]], [[Toàn Hoãn]], [[Trương Trọng Cảnh|Trương Cơ]], [[Cố Việt]], [[Thẩm Bất Hại]], [[Vương Nguyên Quy]]
433

lần sửa đổi