Khác biệt giữa các bản “Nam sử”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
* Liệt truyện 55 Trần Tông thất chư vương truyện - [[Trần Nghĩ]], [[Trần Tường]], [[Trần Tuệ Kỉ]]・[[Trần Xương]], [[Trần Đàm Lãng]], [[Trần Bá Mậu]], [[Trần Bá Sơn]], [[Trần Bá Cố]], [[Trần Bá Cung]], [[Trần Bá Nhân]], [[Trần Bá Nghĩa]], [[Trần Bá Lễ]], [[Trần Bá Trí]], [[Trần Bá Mưu]]
* Liệt truyện 56 - [[Đỗ Tăng Minh]], [[Chu Văn Dục]], [[Hầu Thiến]], [[Hầu An Đô]], [[Âu Dương Ngỗi]], [[Hoàng Pháp Cù]], [[Thuần Vu Lượng]], [[Chương Chiêu Đạt]], [[Ngô Minh Triệt]] truyện
* Liệt truyện 57 - [[Hồ Dĩnh]], [[Từ Độ]], [[Đỗ Lăng]], [[Chu Thiết Vũ]], [[Trình Linh Tẩy]], [[Thẩm Xác]], [[Lục Tử Long]], [[Tiền Đạo Tập]], [[Lạc Văn Nha]], [[Tôn Dương]], [[Từ Thế Phổ]], [[Chu Phu]], [[Tuân Lãng]], [[Chu Quýnh]], [[Lỗ Tất Đạt]], [[Tiêu Ma Kha]], [[Nhiệm Trung|Nhâm Trung]], [[Phàn Nghị]] truyện
* Liệt truyện 58 - [[Triệu Tri Lễ]], [[Sái Cảnh Lịch]], [[Tông Nguyên Nhiêu]], [[Hàn Tử Cao]], [[Hoa Hạo]], [[Lưu Sư Tri]], [[Tạ Kỳ]], [[Mao Hỉ]], [[Thẩm Quân Lý]], [[Lục Sơn Tài]] truyện
* Liệt truyện 59 - [[Thẩm Quýnh]], [[Ngu Lệ]], [[Phó Tế]], [[Cố Dã Vương]], [[Diêu Sát]] truyện
433

lần sửa đổi