Khác biệt giữa các bản “Phương trình vi phân riêng phần”

Thí dụ này cho thấy các lời giải tổng quát của phương trình vi phân riêng phàn thường chứa các hàm bất kỳ, tương tự như lời giải tổng quát của phương trình vi phân thường chứa các hằng số bất kỳ.
 
Để xác định cụ thể lời giải trong dải rộng của lời giải tổng quát cho từng bài toán riêng lẻ, cần có thêm các [[điều kiện biên]].
 
{{sơ khai}}
Người dùng vô danh