Himekou

Gia nhập ngày 15 tháng 8 năm 2014
không có tóm lược sửa đổi
 
----
 
<div align=center>
<div style="width: 100%">
 
<div align=justify>
<div style="position: relative; margin-bottom: 10px; padding: 10px 20px; background: #FFFFFC; -webkit-box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; -moz-box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset;">
 
 
{{boxboxtop|
{{boxboxbottom}}
 
<div align=center>
<table cellspacing=0 cellpadding=0 style="width: auto;">
<div style="width: 1200px; max-width: 100%;">
<td width="15%;">
 
<div align=justify>
<div style="position: relative; margin-bottom: 10px20px; padding: 10px 20px; overflow: hidden; background: #FFFFFCwhite; -webkit-box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; -moz-box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.32), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset;">
<table cellspacing=0 cellpadding=0 style="width: auto100%;">
<td style="width: 15%; padding-right: 10px; vertical-align: top;">
</div>
 
<!-- calendar -->
<center><div style="position: relative; z-index:1; width:auto; font-family: Verdana, sans-serif;border:1px solid #ccc; background: #fff; border-right:3px solid #ccc; border-bottom:3px solid #ccc; text-align: center; padding:3px; font-size: smaller; line-height: 1.3; margin-left: 4px;">
</div></center>
<!-- /calendar -->
 
</tddiv>
</td>
<td style="width: auto; padding-left: 10px; vertical-align: top;">
 
<div>
<td width="auto">
<div style="position: relative; margin-top: 0px; margin-right: 0px;">
 
 
{| style="padding: 2px; width: 100%; vertical-align: top; background: #FFFFFC"
| id="mp-tfp" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | {{Trang Chính/Hình ảnh}}
|}
 
 
</div>
</td>
</table>
----
<table cellspacing=0 cellpadding=0 style="width: auto100%;">
<div>
 
<table cellspacing=0 cellpadding=0 style="width: auto;">
<td width="auto">
<div style="position: relative; margin-top: 0px; margin-right: 0px;">
 
<div style="font-size: 100%">
----
Hiện tại, tôi đang tham gia [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga|Dự án Anime và Manga]] của Wikipedia tiếng Việt, đóng góp mảng [[Seinen]] manga, mong mọi người sẽ góp ý thêm tại trang thảo luận để tôi có thể hoàn thiện bài viết.
{{Cot|title=1 vài đóng góp trên [[Wikipedia|Wiki]]|bg=#F0F2F5}}
 
</div>
</div>
</td>
</table>
 
 
</div>
</div>
 
</div>
</div>
 
[[en:User:Himekou]]
[[ja:利用者:Himekou]]