Himekou

Gia nhập ngày 15 tháng 8 năm 2014
không có tóm lược sửa đổi
{{khẩu hiệu Wikipedia}}
{{Trang thành viên}}
<span style="position:absolute;top:1.2cm;right:5cm; z-index:1">[[File:Butterflyanimation-12.gif|450px|Nothing in this world is coincidence. Everything is hitsuzeninevitable.]]</span>
<span style="position:absolute;bottom:-0.7cm;right:0cm; z-index:1">{{Thành viên:Himekou/Bản nháp/Trang trí}}</span>