Himekou

Gia nhập ngày 15 tháng 8 năm 2014
không có tóm lược sửa đổi
}}
 
<div style="position: relative; width: 300px; vertical-align: top; borderbackground: white; -webkit-box-shadow: 0 1px solid4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; -moz-box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset; box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 0 40px rgba(0, 0, 0, 0.1) #DCDCDCinset;">
 
<div style="height: 180px; overflow: auto; padding: 3px;" >