Khác biệt giữa các bản “Sắp xếp vun đống”

demo
(demo)
 
 
[http://khogame.esy.es/sort ví dụ demo]
{{Sắp xếp vun đống}}<div style="border:1px solid black; width:400px; height:400px; position:relative;"><div id='bx1' style='border: 1px solid black; width:20px; height:20px; position: absolute; top: 180px; left:80px; text-align:center;'></div><div id='bx2' style='border: 1px solid black; width:20px; height:20px; position: absolute; top: 180px; left:110px; text-align:center;'></div><div id='bx3' style='border: 1px solid black; width:20px; height:20px; position: absolute; top: 180px; left:140px; text-align:center;'></div><div id='bx4' style='border: 1px solid black; width:20px; height:20px; position: absolute; top: 180px; left:170px; text-align:center;'></div><div id='bx5' style='border: 1px solid black; width:20px; height:20px; position: absolute; top: 180px; left:200px; text-align:center;'></div><div id='bx6' style='border: 1px solid black; width:20px; height:20px; position: absolute; top: 180px; left:230px; text-align:center;'></div><div id='bx7' style='border: 1px solid black; width:20px; height:20px; position: absolute; top: 180px; left:260px; text-align:center;'></div><div id='b1' style='border: 1px solid black; width:20px; height:20px; position: absolute; top: 40px; left:180px; text-align:center;'></div><div id='b2' style='border: 1px solid black; width:20px; height:20px; position: absolute; top: 80px; left:120px; text-align:center;'></div><div id='b3' style='border: 1px solid black; width:20px; height:20px; position: absolute; top: 80px; left:240px; text-align:center;'></div><div id='b4' style='border: 1px solid black; width:20px; height:20px; position: absolute; top: 120px; left:80px; text-align:center;'></div><div id='b5' style='border: 1px solid black; width:20px; height:20px; position: absolute; top: 120px; left:150px; text-align:center;'></div><div id='b6' style='border: 1px solid black; width:20px; height:20px; position: absolute; top: 120px; left:210px; text-align:center;'></div><div id='b7' style='border: 1px solid black; width:20px; height:20px; position: absolute; top: 120px; left:270px; text-align:center;'></div></div>Việc sắp xếp lại các phần tử của một mảng ban đầu sao cho nó trở thành đống được gọi là vun đống.
16

lần sửa đổi