Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Danh sách quân chủ Trung Quốc”

|-style="background-color: #F5F5DC; height:40px;"
| width="10" style="border-right: 1px solid #000000" |
| width="43.2753%" |
| width="0.75%" style="background:yellow" |
| width="5646.7325%" |
| width="10" style="border-left: 1px solid #000000" |
|-
24.114

lần sửa đổi