Himekou

Gia nhập ngày 15 tháng 8 năm 2014
không có tóm lược sửa đổi
{{Trang thành viên|nhỏ}}
{{khẩu hiệu Wikipedia}}
<span style="position:absolute;bottom:-0.7cm;right:0cm; z-index:1">{{Thành viên:Himekou/Bản nháp/Trang trí}}</span>