Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{Tầm nhìn hẹp}}
 
{{Quản trị kinh doanh}}
 
'''Doanh nghiệp nhà nước''' là [[tổ chức kinh tế]] do [[Nhà nước]] [[sở hữu]] toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn<ref>{{chú thích web |url=http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=80178|title=Luật số 14/2003/QH11 của Quốc hội: Luật Doanh nghiệp Nhà nước|publisher=chinhphu.vn |accessdate= 11/03/2013 }}</ref>.<br />
*[[Công ty tư nhân]]
 
 
{{Quản trị kinh doanh}}
{{sơ khai kinh tế}}