Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tiêu Thục phi”

 
=== Con trai ===
* Ung Vương [[Lý Tố Tiết]] (许王李素节, 648 - 690): hoàng tử thứ tư của Đường Cao Tông. Năm [[650]] được phong làm ''Ung vương'' (雍王), sang [[656]] đổi làm ''Tuân vương'' (郇王). Năm [[676]], giáng làm ''Bà Dương quận vương'' (鄱阳郡王), sang năm [[681]] thăng làm ''Cát vương'' (葛王). Năm [[684]], đổi làm ''Hứa vương'' (许王), giữ chức Long Châu thứ sử. Năm [[690]] bị Võ hậu bức tử, táng theo lễ của thứ dân. Sang thời Đường Trung Tông được truy tôn làm ''Hứa vương'' (許王)<ref name="TTTG202" />.
 
== Xem thêm ==