Khác biệt giữa các bản “Hà Minh Đức”

* [http://www.vass.gov.vn/noidung/anpham/Lists/SachDuocGiaiThuong/View_Detail.aspx?IDLoai=2 Danh sách sách được Giải thưởng Nhà nước: Cụm công trình về văn học Việt Nam hiện đại và lý luận văn học của GS. Hà Minh Đức]
* [http://www.vnn.vn/giaoluu/2003/5/12158/ Giáo sư Hà Minh Đức trong buổi trao đổi trực tuyến của Vietnamnet về văn thơ Hồ Chí Minh]{{Dead link}}
* [http://100years.vnu.edu.vn:8080/BTDHQGHN/Vietnamese/C1778/C1779/2006/05/N7746/ Giáo sư Hà Minh Đức như tôi nghĩ]{{Dead link}}Thành Duy
 
{{thời gian sống|1935}}