Khác biệt giữa các bản “Phép nhân”

Từ đó,
:<math>a^n = a \times a \times a \times a \times ... a </math>
: a lủy thừa n bằng tích của a nhân với a (chính nó) n lần
 
Cách đọc
: a lủy thừa n3 bằng, tích<math>a^3 của= a nhân với\times a (chính\times nó) n lầna</math>
 
a lủy thừa 3 = a^3 = a \times a \times a
 
== Xem thêm ==
Người dùng vô danh