Khác biệt giữa các bản “Tam quốc chí”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Ích bộ kỳ cựu truyện]] của [[Trần Thọ]], ghi chép về các nhân vật ở [[Ích Châu]].
* [[Hoa Dương quốc chí]] của [[Thường Cừ]], ghi chép lịch sử [[Ba Thục]] từ thời Hán đến thời Tấn cùng chuyện [[Gia Cát Lượng]] ''thất cầm [[Mạnh Hoạch]]''.
* [[Hậu Hán kỷ]] của [[Viên HoằngHoành]], người thời [[Nhà Tấn|Tây Tấn]]. Tác phẩm này hiện nay vẫn còn.
* [[Hán hậu thư]] của [[Hoa Kiệu]]. Hoa Kiệu là con cháu của [[Hoa Hâm]]. Nội dung ghi chép lịch sử thời Đông Hán cùng chế độ hoàng hậu đương thời.
* [[Hán Tấn Xuân Thu]] của [[Tập Tạc Xỉ]], người Đông Tấn. Nội dung nói về vấn đề chính thống của [[Thục Hán]], có ảnh hưởng sâu rộng về sau.