Khác biệt giữa các bản “Tam quốc chí”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| align=center|21 || ''Vương Vệ nhị Lưu Phó truyện'' || [[Vương Xán]] (phụ: [[Từ Cán]], [[Trần Lâm (Tam Quốc)|Trần Lâm]], [[Nguyễn Vũ (Tam Quốc)|Nguyễn Vũ]], [[Ứng Sướng]], [[Lưu Trinh]]), [[Vệ Ký]], [[Lưu Dị]], [[Lưu Thiệu (Tam Quốc)|Lưu Thiệu]], [[Phó Hỗ]]
|-
| align=center|22 || ''Hoàn nhị Trần Từ Vệ Lư truyện'' || [[Hoàn Giai]], [[Trần Quần]] (phụ: [[Trần Thái]]), [[Trần Kiều (Tam Quốc)|Trần Kiều]], [[Từ Tuyên (Tam Quốc)|Từ Tuyên]], [[Vệ Trăn]], [[Lư Dục]]
|-
| align=center|23 || ''Hòa Thường Dương Đỗ Triệu Bùi truyện'' || [[Hòa Hợp]], [[Thường Lâm]], [[Dương Tuấn]], [[Đỗ Tập (Tam Quốc)|Đỗ Tập]], [[Triệu Nghiễm]], [[Bùi Tiềm]]