Khác biệt giữa các bản “Hóa vô cơ”

===Phản ứng không thay đổi số ôxy hoá===
* '''[[Phản ứng kết hợp]]''' là phản ứng tạo thành một chất mới từ hai chất khác nhau. Thí dụ: CaO + CO<sub>2</sub> = CaCO<sub>3</sub>
* '''[[Phản ứng ôxy hóa khử|Phản ứng phân hủy]]''' là trong đó 1 chất bị phân tích thành 2 hay nhiều chất khác nhau. Thí dụ: CaCO<sub>3</sub> = CaO + CO<sub>2</sub>
* '''[[Phản ứng thế]]''' là phản ứng giữa một kim loại mạnh với một muối của kim loại yếu hơn, trong đó nguyên tử kim loại mạnh này thay thế kim loại yếu. Thí dụ: Fe + CuCl<sub>2</sub> = FeCl<sub>2</sub> + Cu
* '''[[Phản ứng trao đổi]]''' trong dung dịch các chất điện ly là phản ứng giữa các ion dương (cation) với các ion âm (anion) tạo thành các chất kết tủa, chất dễ bay hơi và các chất điện ly yếu. Thí dụ: AgNO<sub>3</sub> + NaCl = NaNO<sub>3</sub> + AgCl
 
===Phản ứng có thay đổi số ôxy hoá===
* '''[[Phản ứng ôxy hóa khử|Phản ứng ôxy hóa - khử]]''' là phản ứng trong đó có sự trao đổi [[electron]] giữa một chất khử (chất cho electron) với một chất ôxy hóa (chất nhận electron).
 
Thí dụ 1: 2 H<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> = 2H<sub>2</sub>O
Người dùng vô danh