Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đa giác đều”

Một đa giác đều ''n'' cạnh có thể được dựng bằng compa và thước kẻ khi và chỉ khi các thừa số nguyên tố lẻ của ''n'' khác [[số nguyên tố Fermat]].
 
===Tính đối xứng=== không được như thế này, kiểm tra xem thế nào
Nhóm đối xứng của đa giác đều ''n'' cạnh được gọi theo tên tiếng anh là nhóm ''dihedral group'' ''D<sub>n</sub>'': ''D''<sub>2</sub>, ''D''<sub>3</sub>, ''D''<sub>4</sub>,... Nó bao gồm sự quay quanh tâm ''C<sub>n</sub>'' (tâm đối xứng), cùng với tính đối xứng của ''n'' trục đi qua tâm này. Nếu ''n'' là chẵn thì một nửa số trục đối xứng đi qua hai đỉnh đối nhau của đa giác và nửa còn lại đi qua trung điểm của hai cạnh đối. Nếu ''n'' là lẻ thì tất cả các trục đới xứng đều đi qua một đỉnh và trung điểm của cạnh đối diện ới đỉnh ấy.
 
Người dùng vô danh