Khác biệt giữa các bản “Tam quốc chí”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{cquote|
''[[Đinh Nghi]], [[Đinh Dị]] là hai người có tiếng ở nước [[Tào Ngụy|Ngụy]], Thọ bảo con họ rằng: "Nếu tìm cho ta được nghìn hộc lương, ta sẽ vì tôn phụ mà viết truyện cho hay." Họ Đinh không mang đến nên không được viết truyện. Cha Thọ làm tham quân cho [[Mã Tốc]], Tốc bị [[Gia Cát Lượng]] giết, cha Thọ cũng bị xử tội cắt tóc, [[Gia Cát Chiêm]] lại khinh Thọ. Thọ viết truyện về [[Gia Cát Lượng|Lượng]], bảo Lượng mưu lược không cao, không có tài ứng địch, bàn luận thì chỉ dựa vào sách vở, tiếng tăm vượt quá sự thực. Người bàn lấy đó để chê''<ref>[[s:zh:晉書/卷082|Tấn thư, quyển 82, Trần Thọ truyện]]: ''"Hoặc vân Đinh Nghi, Đinh Dị hữu thịnh danh ư Ngụy, Thọ vị kì tử viết: "Khả mịch thiên hộc mễ kiến dữ, đương vi tôn công tác giai truyện." Đinh bất dữ chi, cánh bất vi lập truyện. Thọ phụ vi Mã Tốc tham quân, Tốc vi Gia Cát Lượng sở tru, Thọ phụ diệc tọa bị khôn, Gia Cát Chiêm hựu khinh Thọ. Thọ vi Lượng lập truyện, vị Lượng tương lược phi trường, vô ứng địch chi tài, ngôn chiêm duy công thư, danh quá kì thực. Nghị giả dĩ thử thiểu chi."''</ref>.}}
 
[[Lưu Tri Kỷ]] trong [[Sử thông]], thiên ''Trực thư'' phê bình việc Trần Thọ không đề cập đến việc [[Tư Mã Ý]] gặp bất lợi khi tác chiến với [[Gia Cát Lượng]] và việc [[Tào Mao]] phát binh đánh [[Tư Mã Chiêu]], bị [[Thành Tế]] giết:
 
{{cquote|''Lúc [[Tư Mã Ý|Tuyên]], [[Tư Mã Sư|Cảnh]] mới khai sáng cơ nghiệp, khi (họ) Tào và (họ Tư) Mã tranh giành, hoặc dựng doanh trại ở sông Vị, bị thua [[Gia Cát Lượng|Vũ hầu]], hoặc phát binh ở Vân Đài (đánh [[Tư Mã Chiêu]]), bị [[Thành Tế]] hại chết, [[Trần Thọ]], [[Vương Ẩn]] đều ngậm miệng không nói đến''<ref>[[s:zh:史通/內篇/24|Sử thông, thiên Trực thư]]: ''"Đương Tuyên, Cảnh khai cơ chi thủy, Tào, Mã cấu phân chi tế, hoặc liệt doanh Vị khúc, kiến khuất Vũ hầu, hoặc phát trượng Vân Đài, thủ thương Thành Tế, Trần Thọ, Vương Ẩn hàm đỗ khẩu nhi vô ngôn."''</ref>.}}
 
[[Đường Canh]], người thời [[Nhà Tống|Bắc Tống]] phê bình cách xưng hô quốc hiệu [[Thục Hán]] của [[Trần Thọ]] như sau: