Khác biệt giữa các bản “Linh mục”

 
Linh mục chui cũng rất gần gũi với thân phận các linh mục đi học tập cải tạo về, dù đã được “khoan hồng” nhưng có khi 15, 20 năm sau vẫn chưa được thi hành mục vụ công khai (thường được gọi bằng cái tên rất nghịch lý với niềm tin Công giáo: “chưa được phục hồi quyền linh mục”!).<ref>[http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=49&ia=353 “CHUI & QUỐC DOANH”], conggiaovietnam</ref>
 
-- MySQL Administrator dump 1.4
 
--
 
-- ------------------------------------------------------
 
-- Server version 5.0.45-community-nt
 
 
 
 
 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
 
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
 
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
 
 
 
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
 
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
 
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
 
 
 
 
 
--
 
-- Create schema testsql_user_phamquynhtrang
 
--
 
 
 
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS testsql_user_phamquynhtrang;
 
USE testsql_user_phamquynhtrang;
 
 
 
--
 
-- Definition of table `mst_group`
 
--
 
 
 
DROP TABLE IF EXISTS `mst_group`;
 
CREATE TABLE `mst_group` (
 
  `group_id` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,
 
  `group_name` varchar(225) NOT NULL,
 
  PRIMARY KEY  (`group_id`)
 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
 
 
 
--
 
-- Dumping data for table `mst_group`
 
--
 
 
 
/*!40000 ALTER TABLE `mst_group` DISABLE KEYS */;
 
/*!40000 ALTER TABLE `mst_group` ENABLE KEYS */;
 
 
 
 
 
--
 
-- Definition of table `mst_japan`
 
--
 
 
 
DROP TABLE IF EXISTS `mst_japan`;
 
CREATE TABLE `mst_japan` (
 
  `code_level` varchar(15) NOT NULL,
 
  `name_level` varchar(225) NOT NULL,
 
  PRIMARY KEY  (`code_level`)
 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
 
 
 
--
 
-- Dumping data for table `mst_japan`
 
--
 
 
 
/*!40000 ALTER TABLE `mst_japan` DISABLE KEYS */;
 
/*!40000 ALTER TABLE `mst_japan` ENABLE KEYS */;
 
 
 
 
 
--
 
-- Definition of table `tbl_detail_user_japan`
 
--
 
 
 
DROP TABLE IF EXISTS `tbl_detail_user_japan`;
 
CREATE TABLE `tbl_detail_user_japan` (
 
  `detail_user_japan_id` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,
 
  `user_id` int(11) unsigned NOT NULL,
 
  `code_level` varchar(15) NOT NULL,
 
  `start_date` date NOT NULL,
 
  `end_date` date NOT NULL,
 
  `total` int(11) unsigned NOT NULL,
 
  PRIMARY KEY  (`detail_user_japan_id`),
 
  KEY `FK_userjapan_user` (`user_id`),
 
  KEY `FK_userjapan_japan` (`code_level`),
 
  CONSTRAINT `FK_userjapan_user` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `tbl_user` (`user_id`),
 
  CONSTRAINT `FK_userjapan_japan` FOREIGN KEY (`code_level`) REFERENCES `mst_japan` (`code_level`)
 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
 
 
 
--
 
-- Dumping data for table `tbl_detail_user_japan`
 
--
 
 
 
/*!40000 ALTER TABLE `tbl_detail_user_japan` DISABLE KEYS */;
 
/*!40000 ALTER TABLE `tbl_detail_user_japan` ENABLE KEYS */;
 
 
 
 
 
--
 
-- Definition of table `tbl_user`
 
--
 
 
 
DROP TABLE IF EXISTS `tbl_user`;
 
CREATE TABLE `tbl_user` (
 
  `user_id` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,
 
  `group_id` int(11) unsigned NOT NULL,
 
  `login_id` varchar(15) NOT NULL,
 
  `password` varchar(50) NOT NULL,
 
  `full_name` varchar(225) NOT NULL,
 
  `full_name_kana` varchar(225) NOT NULL,
 
  `email` varchar(225) NOT NULL,
 
  `tel` varchar(15) NOT NULL,
 
  `birthday` date NOT NULL,
 
  PRIMARY KEY  (`user_id`),
 
  KEY `FK_user_group` (`group_id`),
 
  CONSTRAINT `FK_user_group` FOREIGN KEY (`group_id`) REFERENCES `mst_group` (`group_id`)
 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
 
 
 
--
 
-- Dumping data for table `tbl_user`
 
--
 
 
 
/*!40000 ALTER TABLE `tbl_user` DISABLE KEYS */;
 
/*!40000 ALTER TABLE `tbl_user` ENABLE KEYS */;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
 
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
 
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
 
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh