Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Học khu”

Giáo dục công tại nhiều cộng đồng tại [[Hoa Kỳ]] đã và đang được thực hiện theo chức năng của một '''học khu''' phục vụ một hoặc nhiều [[thành phố]], [[thị trấn]]. Một học khu là một hình thể chính trị và đoàn thể hợp nhất. Thường thường khu vực của các học khu ngang bằng với khu vực của một [[thành phố]] hay một [[quận]] và có quyền lực tương tự bao gồm [[thuế]] và [[trưng dụng]]. Bộ phận hành chánh của học khu (được bầu lên theo hình thức phổ thông bầu phiếu hay được các giới chức chính phủ khác bổ nhiệm) được gọi là một Ban Đặc trách Học khu (''school board'', ''board of trustees'', hay ''school committee'') và bộ phận hành chánh này sẽ bổ nhiệm một Giám thị (''superintendent''). Vị trí giám thị thường là một hành chánh viên của trường công lập có kinh nghiệm để hành xử như một hành chánh trưởng của học khu, thực hiện các quyết định và áp dụng các chính sách hàng ngày của học khu. Ban Đặc trách Học khu cũng có thể thi hành chức năng xét xử trong các vấn đề kỷ luật học sinh và nhân viên.
Không phải tất cả các hệ thống trường học đều hình thành các học khu như những bộ phận đoàn thể riêng biệt độc lập. Một số tiểu bang không có các hệ thống trường học độc lập riêng biệt tách khỏi quận hay chính quyền thành phố. Một thí dụ nỗi bật là tiểu bang [[Maryland]] nơi mà các hệ thống trường học do các quận (hay cấp bậc quận như trường hợp của [[Baltimore, Maryland|thành phố Baltimore]]) điều hành. Các tiểu bang khác như [[tiểu bang New York]] có cả các học khu độc lập và hệ thống trường học lệ thuộc vào các thành phố. Đặc biệt nhất là Bộ giáo dục tiểu bang Hawaii hoạt động như một học khu duy nhất cho toàn tiểu bang.
 
Theo thống kê năm [[2002]] của các chính quyền các cấp, [[Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ]] liệt kê các con số sau đây về các hệ thống trường học tại Hoa Kỳ: