Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Chú thích/nhân”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “<cite style="font-style:normal" class="{{{Citation class|{{{class chú thích|}}}}}}" {{ #if:{{{Ref|{{{Tham khảo|}}}}}} |{{#ifeq:{{{Ref|{{{Tham khảo|}}}}}}|n...”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
|[[{{{Authorlink1|{{{LK tác giả 1}}}}}} |{{{Surname1|{{{Họ 1}}}}}}{{
#if: {{{Given1|{{{Tên 1|}}}}}}
|, {{{Given1|{{{Tên 1}}}}}}
}}]]
|{{{Surname1|{{{Họ 1}}}}}}{{
#if: {{{Given1|{{{Tên 1|}}}}}}
|, {{{Given1|{{{Tên 1}}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{Surname3|{{{Họ 3|}}}}}}
|<nowiki>; </nowiki>
|{{#if:{{{amp|{{{dấu và|}}}}}}|&#32;&amp;&#32;|<nowiki>; </nowiki>}}
}}{{
#if: {{{Authorlink2|{{{LK tác giả 2|}}}}}}
|[[{{{Authorlink2|{{{LK tác giả 2}}}}}} |{{{Surname2|{{{Họ 2}}}}}}{{
#if: {{{Given2|{{{Tên 2|}}}}}}
|, {{{Given2|{{{Tên 2}}}}}}
}}]]
|{{{Surname2|{{{Họ 2}}}}}}{{
#if: {{{Given2|{{{Tên 2|}}}}}}
|, {{{Given2|{{{Tên 2}}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{Surname4|{{{Họ 4|}}}}}}
|<nowiki>; </nowiki>
|{{#if:{{{amp|{{{dấu và|}}}}}}|&#32;&amp;&#32;|<nowiki>; </nowiki>}}
}}{{
#if: {{{Authorlink3|{{{LK tác giả 3|}}}}}}
|[[{{{Authorlink3|{{{LK tác giả 3}}}}}} |{{{Surname3|{{{Họ 3}}}}}}{{
#if: {{{Given3|{{{Tên 3|}}}}}}
|, {{{Given3|{{{Tên 3}}}}}}
}}]]
|{{{Surname3|{{{Họ 3}}}}}}{{
#if: {{{Given3|{{{Tên 3|}}}}}}
|, {{{Given3|{{{Tên 3}}}}}}
}}
}}{{
#if:{{{Surname4|{{{Họ 4|}}}}}}
|{{
#if: {{{Surname5|{{{Họ 5|}}}}}}
|<nowiki>; </nowiki>
|{{#if:{{{amp|{{{dấu và|}}}}}}|&#32;&amp;&#32;|<nowiki>; </nowiki>}}
}}{{
#if: {{{Authorlink4|{{{LK tác giả 4|}}}}}}
|[[{{{Authorlink4|{{{LK tác giả 4}}}}}} |{{{Surname4|{{{Họ 4}}}}}}{{
#if: {{{Given4|{{{Tên 4|}}}}}}
|, {{{Given4|{{{Tên 4}}}}}}
}}]]
|{{{Surname4|{{{Họ 4}}}}}}{{
#if: {{{Given4|{{{Tên 4|}}}}}}
|, {{{Given4|{{{Tên 4}}}}}}
}}
}}{{
#if:{{{Surname5|{{{Họ 5|}}}}}}
|{{
#if: {{{Surname6|{{{Họ 6|}}}}}}
|<nowiki>; </nowiki>
|{{#if:{{{amp|{{{dấu và|}}}}}}|&#32;&amp;&#32;|<nowiki>; </nowiki>}}
}}{{
#if: {{{Authorlink5|{{{LK tác giả 5|}}}}}}
|[[{{{Authorlink5|{{{LK tác giả 5}}}}}} |{{{Surname5|{{{Họ 5}}}}}}{{
#if: {{{Given5|{{{Tên 5|}}}}}}
|, {{{Given5|{{{Tên 5}}}}}}
}}]]
|{{{Surname5|{{{Họ 5}}}}}}{{
#if: {{{Given5|{{{Tên 5|}}}}}}
|, {{{Given5|{{{Tên 5}}}}}}
}}
}}{{
#if:{{{Surname6|{{{Họ 6|}}}}}}
|{{
#if: {{{Surname7|{{{Họ 7|}}}}}}
|<nowiki>; </nowiki>
|{{#if:{{{amp|{{{dấu và|}}}}}}|&#32;&amp;&#32;|<nowiki>; </nowiki>}}
}}{{
#if: {{{Authorlink6|{{{LK tác giả 6|}}}}}}
|[[{{{Authorlink6|{{{LK tác giả 6}}}}}} |{{{Surname6|{{{Họ 6}}}}}}{{
#if: {{{Given6|{{{Tên 6|}}}}}}
|, {{{Given6|{{{Tên 6}}}}}}
}}]]
|{{{Surname6|{{{Họ 6}}}}}}{{
#if: {{{Given6|{{{Tên 6|}}}}}}
|, {{{Given6|{{{Tên 6}}}}}}
}}
}}{{
#if:{{{Surname7|{{{Họ 7|}}}}}}
|{{
#if: {{{Surname8|{{{Họ 8|}}}}}}
|<nowiki>; </nowiki>
|{{#if:{{{amp|{{{dấu và|}}}}}}|&#32;&amp;&#32;|<nowiki>; </nowiki>}}
}}{{
#if: {{{Authorlink7|{{{LK tác giả 7|}}}}}}
|[[{{{Authorlink7|{{{LK tác giả 7}}}}}} |{{{Surname7|{{{Họ 7}}}}}}{{
#if: {{{Given7|{{{Tên 7|}}}}}}
|, {{{Given7|{{{Tên 7}}}}}}
}}]]
|{{{Surname7|{{{Họ 7}}}}}}{{
#if: {{{Given7|{{{Tên 7|}}}}}}
|, {{{Given7|{{{Tên 7}}}}}}
}}
}}{{
#if:{{{Surname8|{{{Họ 8|}}}}}}
|{{
#if: {{{Surname9|{{{Họ 9|}}}}}}
|<nowiki>; </nowiki>
|{{#if:{{{amp|{{{dấu và|}}}}}}|&#32;&amp;&#32;|<nowiki>; </nowiki>}}
}}{{
#if: {{{Authorlink8|{{{LK tác giả 8|}}}}}}
|[[{{{Authorlink8|{{{LK tác giả 8}}}}}} |{{{Surname8|{{{Họ 8}}}}}}{{
#if: {{{Given8|{{{Tên 8|}}}}}}
|, {{{Given8|{{{Tên 8}}}}}}
}}]]
|{{{Surname8|{{{Họ 8}}}}}}{{
#if: {{{Given8|{{{Tên 8|}}}}}}
|, {{{Given8|{{{Tên 8}}}}}}
}}
}}{{
#if:{{{Surname9|{{{Họ 9|}}}}}}
|<nowiki>; </nowiki>&#32;''et al''.
}}
}}
}}{{
#if: {{{Date|{{{Ngày|}}}}}}
|&#32;({{{Date|{{{Ngày}}}}}}){{
#if:{{{YearNote|{{{Chú năm|}}}}}}
|&#32;[{{{YearNote|{{{Chú năm}}}}}}]
}}
}}
#if: {{{EditorSurname1|{{{Họ chủ bút 1|}}}}}}
|{{
#if: {{{Editorlink1|{{{LK chủ bút 1|}}}}}}
|[[{{{Editorlink1|{{{LK chủ bút 1}}}}}} |{{{EditorSurname1|{{{Họ chủ bút 1}}}}}}{{
#if: {{{EditorGiven1|{{{Tên chủ bút 1|}}}}}}
|, {{{EditorGiven1|{{{Tên chủ bút 1}}}}}}
}}]]
|{{{EditorSurname1|{{{Họ chủ bút 1}}}}}}{{
#if: {{{EditorGiven1|{{{Tên chủ bút 1|}}}}}}
|, {{{EditorGiven1|{{{Tên chủ bút 1}}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{EditorSurname3|{{{Họ chủ bút 3|}}}}}}
|<nowiki>; </nowiki>
|{{#if:{{{amp|{{{dấu và|}}}}}}|&#32;&amp;&#32;|<nowiki>; </nowiki>}}
}}{{
#if: {{{Editorlink2|{{{LK chủ bút 2|}}}}}}
|[[{{{Editorlink2|{{{LK chủ bút 2}}}}}} |{{{EditorSurname2|{{{Họ chủ bút 2}}}}}}{{
#if: {{{EditorGiven2|{{{Tên chủ bút 2|}}}}}}
|, {{{EditorGiven2|{{{Tên chủ bút 2}}}}}}
}}]]
|{{{EditorSurname2|{{{Họ chủ bút 2}}}}}}{{
#if: {{{EditorGiven2|{{{Tên chủ bút 2|}}}}}}
|, {{{EditorGiven2|{{{Tên chủ bút 2}}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{EditorSurname4|{{{Họ chủ bút 4|}}}}}}
|<nowiki>; </nowiki>
|{{#if:{{{amp|{{{dấu và|}}}}}}|&#32;&amp;&#32;|<nowiki>; </nowiki>}}
}}{{
#if: {{{Editorlink3|{{{LK chủ bút 3|}}}}}}
|[[{{{Editorlink3|{{{LK chủ bút 3}}}}}} |{{{EditorSurname3|{{{Họ chủ bút 3}}}}}}{{
#if: {{{EditorGiven3|{{{Tên chủ bút 3|}}}}}}
|, {{{EditorGiven3|{{{Tên chủ bút 3}}}}}}
}}]]
|{{{EditorSurname3|{{{Họ chủ bút 3}}}}}}{{
#if: {{{EditorGiven3|{{{Tên chủ bút 3|}}}}}}
|, {{{EditorGiven3|{{{Tên chủ bút 3}}}}}}
}}
}}{{
#if:{{{EditorSurname4|{{{Họ chủ bút 4|}}}}}}
|&#32;et al.đồng nghiệp
}}
}}
}}, ed{{#if:{{{EditorSurname2|{{{Họ chủ bút 2|}}}}}}|s}}{{#ifeq:{{{Sep|,}}}|.||.}}{{
#if: {{{Date|{{{Ngày|}}}}}}
|&#32;({{{Date|{{{Ngày}}}}}}){{
#if:{{{YearNote|{{{Chú năm|}}}}}}
|&#32;[{{{YearNote|{{{Chú năm}}}}}}]
}}
}}
}}{{
<!--============ Title of included work ============-->
#if: {{{IncludedWorkTitle|{{{Tên tác phẩm|}}}}}}
{{
#if:{{{Periodical|}}}||{{#if:{{{TransItalic|}}}||{{{TransTitle|}}}}}
#if: {{{Periodical|}}}
|''{{{IncludedWorkTitle}}}''
|{{{IncludedWorkTitle|{{{Tên tác phẩm|}}}}}}{{
#if: {{{TransTitle|}}}
|{{#if: {{{IncludedWorkTitle|{{{Tên tác phẩm|}}}}}}|&#32;}}&#91;{{{TransTitle}}}&#93;}}
}}
}}{{#if:{{{Periodical|}}}||"}}
|
|{{
#if: {{{Surname1|{{{Họ 1|}}}}}}{{{EditorSurname1|{{{Họ chủ bút 1|}}}}}}{{{IncludedWorkTitle|{{{Tên tác phẩm|}}}}}}{{{Periodical|}}}
|{{{Sep|,}}} written at {{{Place}}}
}}
#if: {{{Surname1|{{{Họ 1|}}}}}}
|{{{Sep|,}}} {{
#if: {{{IncludedWorkTitle|{{{Tên tác phẩm|}}}}}}
|in&#32;
}}{{
#if: {{{Editorlink1|{{{LK chủ bút 1|}}}}}}
|[[{{{Editorlink1|{{{LK chủ bút 1}}}}}} |{{{EditorSurname1|{{{Họ chủ bút 1}}}}}}{{
#if: {{{EditorGiven1|{{{Tên chủ bút 1|}}}}}}
|, {{{EditorGiven1|{{{Tên chủ bút 1}}}}}}
}}]]
|{{{EditorSurname1|{{{Họ chủ bút 1}}}}}}{{
#if: {{{EditorGiven1|{{{Tên chủ bút 1|}}}}}}
|, {{{EditorGiven1|{{{Tên chủ bút 1}}}}}}
}}}}{{
#if: {{{EditorSurname2|{{{Họ chủ bút 2|}}}}}}
#if: {{{EditorSurname3|{{{Họ chủ bút 3|}}}}}}
|<nowiki>; </nowiki>
|{{#if:{{{amp|{{{dấu và|}}}}}}|&#32;&amp;&#32;|<nowiki>; </nowiki>}}
}}{{
#if: {{{Editorlink2|{{{LK chủ bút 2|}}}}}}
|[[{{{Editorlink2|{{{LK chủ bút 2}}}}}}|{{{EditorSurname2|{{{Họ chủ bút 2}}}}}}{{
#if: {{{EditorGiven2|{{{Tên chủ bút 2|}}}}}}
|, {{{EditorGiven2|{{{Tên chủ bút 2}}}}}}
}}]]
|{{{EditorSurname2|{{{Họ chủ bút 2}}}}}}{{
#if: {{{EditorGiven2|{{{Tên chủ bút 2|}}}}}}
|, {{{EditorGiven2|{{{Tên chủ bút 2}}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{EditorSurname4|{{{Họ chủ bút 4|}}}}}}
|<nowiki>; </nowiki>
|{{#if:{{{amp|{{{dấu và|}}}}}}|&#32;&amp;&#32;|<nowiki>; </nowiki>}}
}}{{
#if: {{{Editorlink3|{{{LK chủ bút 3|}}}}}}
|[[{{{Editorlink3|{{{LK chủ bút 3}}}}}}|{{{EditorSurname3|{{{Họ chủ bút 3}}}}}}{{
#if: {{{EditorGiven3|{{{Tên chủ bút 3|}}}}}}
|, {{{EditorGiven3|{{{Tên chủ bút 3}}}}}}
}}]]
|{{{EditorSurname3|{{{Họ chủ bút 3}}}}}}{{
#if: {{{EditorGiven3|{{{Tên chủ bút 3|}}}}}}
|, {{{EditorGiven3|{{{Tên chủ bút 3}}}}}}
}}
}}{{
}}
}}{{
#if: {{{IncludedWorkTitle|{{{Tên tác phẩm|}}}}}}
|
|{{{Sep|,}}} ed{{#if:{{{EditorSurname2|{{{Họ chủ bút 2|}}}}}}|s}}{{#ifeq:{{{Sep|,}}}|.||.}}
|"{{Link
| 1={{
#if: {{{IncludedWorkTitle|{{{Tên tác phẩm|}}}}}}
|{{
#if: {{{IncludedWorkURL|}}}
}}{{
#if: {{{Periodical|}}}|{{
#if:{{{IncludedWorkTitle|{{{Tên tác phẩm|}}}}}}{{{Title|}}}{{{TransTitle|}}}|{{{Sep|,}}}&#32;}}''{{{Periodical}}}''{{
#if: {{{Series|}}}
|{{{Sep|,}}} {{{Series}}}
#if: {{{Title|}}}{{{TransItalic|}}}
|{{
#if: {{{Surname1|{{{Họ 1|}}}}}}{{{EditorSurname1|{{{Họ chủ bút 1|}}}}}}{{{IncludedWorkTitle|{{{Tên tác phẩm|}}}}}}{{{Periodical|}}}
|{{{Sep|,}}}&#32;|&#32;
}}{{Italiclink
| 1={{
#if: {{{IncludedWorkTitle|{{{Tên tác phẩm|}}}}}}
|{{
#if: {{{IncludedWorkURL|}}}
|
|{{
#if: {{{Date|{{{Ngày|}}}}}}
|{{{Sep|,}}} {{{Date|{{{Ngày}}}}}}{{
#if:{{{YearNote|{{{Chú năm|}}}}}}
|&#32;[{{{YearNote|{{{Chú năm}}}}}}]
}}
}}
#if: {{{PublicationDate|}}}
|{{
#ifeq: {{{PublicationDate|}}} | {{{Date|{{{Ngày|}}}}}}
|
|{{
#if: {{{URL|{{{IncludedWorkURL|}}}}}}
|{{
#if: {{{Title|}}}{{{IncludedWorkTitle|{{{Tên tác phẩm|}}}}}}{{{TransTitle|}}}
|<span class="printonly">{{{Sep|,}}} {{
#if: {{{IncludedWorkURL|}}}
|journal&rft.genre=article&rft.atitle={{urlencode:{{{Title|}}}}}&rft.jtitle={{urlencode:{{{Periodical|}}}}}
|book{{
#if: {{{IncludedWorkTitle|{{{Tên tác phẩm|}}}}}}
|&rft.genre=bookitem&rft.btitle={{urlencode:{{{IncludedWorkTitle|{{{Tên tác phẩm|}}}}}}}}&rft.atitle={{urlencode:{{{Title|}}}}}
|&rft.genre=book&rft.btitle={{urlencode:{{{Title|}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{Surname1|{{{Họ 1|}}}}}} |&rft.aulast={{urlencode:{{{Surname1|{{{Họ 1}}}}}}}}{{
#if: {{{Given1|{{{Tên 1|}}}}}} |&rft.aufirst={{urlencode:{{{Given1|{{{Tên 1}}}}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{Surname1|{{{Họ 1|}}}}}} |&rft.au={{urlencode:{{{Surname1|{{{Họ 1}}}}}}}}{{
#if: {{{Given1|{{{Tên 1|}}}}}} |{{urlencode:, {{{Given1|{{{Tên 1}}}}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{Surname2|{{{Họ 2|}}}}}} |&rft.au={{urlencode:{{{Surname2|{{{Họ 2}}}}}}}}{{
#if: {{{Given2|{{{Tên 2|}}}}}} |{{urlencode:, {{{Given2|{{{Tên 2}}}}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{Surname3|{{{Họ 3|}}}}}} |&rft.au={{urlencode:{{{Surname3|{{{Họ 3}}}}}}}}{{
#if: {{{Given3|{{{Tên 3|}}}}}} |{{urlencode:, {{{Given3|{{{Tên 3}}}}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{Surname4|{{{Họ 4|}}}}}} |&rft.au={{urlencode:{{{Surname4|{{{Họ 4}}}}}}}}{{
#if: {{{Given4|{{{Tên 4|}}}}}} |{{urlencode:, {{{Given4|{{{Tên 4}}}}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{Surname5|{{{Họ 5|}}}}}} |&rft.au={{urlencode:{{{Surname5|{{{Họ 5}}}}}}}}{{
#if: {{{Given5|{{{Tên 5|}}}}}} |{{urlencode:, {{{Given5|{{{Tên 5}}}}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{Surname6|{{{Họ 6|}}}}}} |&rft.au={{urlencode:{{{Surname6|{{{Họ 6}}}}}}}}{{
#if: {{{Given6|{{{Tên 6|}}}}}} |{{urlencode:, {{{Given6|{{{Tên 6}}}}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{Surname7|{{{Họ 7|}}}}}} |&rft.au={{urlencode:{{{Surname7|{{{Họ 7}}}}}}}}{{
#if: {{{Given7|{{{Tên 7|}}}}}} |{{urlencode:, {{{Given7|{{{Tên 7}}}}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{Surname8|{{{Họ 8|}}}}}} |&rft.au={{urlencode:{{{Surname8|{{{Họ 8}}}}}}}}{{
#if: {{{Given8|{{{Tên 8|}}}}}} |{{urlencode:, {{{Given8|{{{Tên 8}}}}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{Surname9|{{{Họ 9|}}}}}} |&rft.au={{urlencode:{{{Surname9|{{{Họ 9}}}}}}}}{{
#if: {{{Given9|{{{Tên 9|}}}}}} |{{urlencode:, {{{Given9|{{{Tên 9}}}}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{Date|{{{Ngày|}}}}}} |&rft.date={{urlencode:{{{Date|{{{Ngày}}}}}}}}
}}{{
#if: {{{Series|}}} |&rft.series={{urlencode:{{{Series}}}}}