Khác biệt giữa các bản “Chu Ngọc Anh (chính khách)”

không có tóm lược sửa đổi
*01/2011 - 02/2013: Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
*3/2013 – 5/2013: Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ
*Từ 5/2013 – 59/2015: Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.
*Từ 9/2015: Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
 
Người dùng vô danh