Khác biệt giữa các bản “Tam quốc chí”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Cửu châu Xuân Thu]] của [[Tư Mã Bưu]], chia quyển theo tên châu, ghi chép lịch sử cuối thời Đông Hán
* [[Cửu châu ký]] của [[Tuân Xước]], chia quyển theo tên châu
* [[Tam Phụ quyết lục]] của [[Triệu Kỳ]], ghi chép các nhân vật vùng Tam Phụ (nay là khu vực [[Quan Trung]] thuộc tỉnh [[Thiểm Tây]])
* [[Tam triều lục]], khuyết danh
* [[Tam quốc bình]] của [[Từ Chúng]], bình luận các sự kiện lịch sử thời Tam quốc
* [[Sơn Đào khải sự]], khuyết danh, ghi chép về [[Sơn Đào]]
* [[Thái Khang địa ký]] của sử quan thời Tây Tấn, được biên soạn vào năm Thái Khang thứ 3
* [[Văn sĩ truyện]] của [[Trương Ẩn]] (có thuyết nói của [[Trương Hành]] hoặc [[Trương Chất]]), ghi chép truyện các nhân vật
* [[Tuân Xán truyện]] của [[Hà Thiệu]], ghi chép về [[Tuân Xán]]
* [[Tuân Úc biệt truyện (Tây Tấn)|Tuân Úc biệt truyện]] ghi chép về [[Tuân Úc (nhà Tấn)|Tuân Úc]] thời Tây Tấn
* [[Tuân Úc bi văn]] của [[Phan Úc]], nói về [[Tuân Úc (nhà Tấn)|Tuân Úc]] thời Tây Tấn
* [[Viên thị thế kỷ]], khuyết danh, có liên quan với gia tộc [[Viên Hoán]]
* [[Tôn thị phả]], khuyết danh, có liên quan với gia tộc [[Tôn Tư]]
* [[Bùi thị gia kỷ]] của [[Phó Sướng]]
* [[Trịnh Huyền biệt truyện]], ghi chép về [[Trịnh Huyền]]
* [[Trịnh Huyền truyện]], ghi chép về [[Trịnh Huyền]]
* [[Phan Ni biệt truyện]], ghi chép về [[Phan Ni]]
* [[Phan Nhạc biệt truyện]], ghi chép về [[Phan Nhạc]]
* [[Thiện Tấn văn]], khuyết danh, là văn thư nói về việc nhà Ngụy nhường ngôi cho nhà Tấn
* [[Vô Khâu Kiệm chí ký]], ghi chép về [[Vô Khâu Kiệm]]
* [[Quách Lâm Tông truyện]], ghi chép về [[Quách Thái]]
* [[Gia truyện]] của [[Tào Tháo]], ghi chép về gia tộc Tào Tháo
* [[Bình Nguyên Nễ Hành truyện]], ghi chép về [[Nễ Hành]]
{{col-end}}