Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Chú thích/nhân”

tạm
Không có tóm lược sửa đổi
(tạm)
#if:{{{Ref|{{{Tham khảo|}}}}}}
|{{#ifeq:{{{Ref|{{{Tham khảo|}}}}}}|none||id="{{anchorencode:{{{Ref|{{{Tham khảo|}}}}}}}}"}}
|{{#if:{{{Surname1|{{{Họ 1|}}}}}}{{{EditorSurname1|{{{Họ chủbiên búttập 1|}}}}}}
|id="CITEREF{{anchorencode:{{#if:{{{Surname1|{{{Họ 1|}}}}}}
|{{{Surname1|{{{Họ 1}}}}}}{{{Surname2|{{{Họ 2|}}}}}}{{{Surname3|{{{Họ 3|}}}}}}{{{Surname4|{{{Họ 4|}}}}}}
|{{{EditorSurname1|{{{Họ chủbiên búttập 1|}}}}}}{{{EditorSurname2|{{{Họ chủbiên búttập 2|}}}}}}{{{EditorSurname3|{{{Họ chủbiên búttập 3|}}}}}}{{{EditorSurname4|{{{Họ chủbiên búttập 4|}}}}}}
}}{{{Year|{{{Date|{{{Năm|{{{Ngày|}}}}}}}}}}}}}}"
}}
}}{{
#if:{{{Surname9|{{{Họ 9|}}}}}}
|<nowiki>; </nowiki>&#32;''et alđồng nghiệp''.
}}
}}
}}
|{{<!-- ============== No author: display editors first == -->
#if: {{{EditorSurname1|{{{Họ chủbiên búttập 1|}}}}}}
|{{
#if: {{{Editorlink1|{{{LK chủbiên búttập 1|}}}}}}
|[[{{{Editorlink1|{{{LK chủbiên búttập 1}}}}}} |{{{EditorSurname1|{{{Họ chủbiên búttập 1}}}}}}{{
#if: {{{EditorGiven1|{{{Tên chủbiên búttập 1|}}}}}}
|, {{{EditorGiven1|{{{Tên chủbiên búttập 1}}}}}}
}}]]
|{{{EditorSurname1|{{{Họ chủbiên búttập 1}}}}}}{{
#if: {{{EditorGiven1|{{{Tên chủbiên búttập 1|}}}}}}
|, {{{EditorGiven1|{{{Tên chủbiên búttập 1}}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{EditorSurname2|{{{Họ chủbiên búttập 2|}}}}}}
|{{
#if: {{{EditorSurname3|{{{Họ chủbiên búttập 3|}}}}}}
|<nowiki>; </nowiki>
|{{#if:{{{amp|{{{dấu và|}}}}}}|&#32;&amp;&#32;|<nowiki>; </nowiki>}}
}}{{
#if: {{{Editorlink2|{{{LK chủbiên búttập 2|}}}}}}
|[[{{{Editorlink2|{{{LK chủbiên búttập 2}}}}}} |{{{EditorSurname2|{{{Họ chủbiên búttập 2}}}}}}{{
#if: {{{EditorGiven2|{{{Tên chủbiên búttập 2|}}}}}}
|, {{{EditorGiven2|{{{Tên chủbiên búttập 2}}}}}}
}}]]
|{{{EditorSurname2|{{{Họ chủbiên búttập 2}}}}}}{{
#if: {{{EditorGiven2|{{{Tên chủbiên búttập 2|}}}}}}
|, {{{EditorGiven2|{{{Tên chủbiên búttập 2}}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{EditorSurname3|{{{Họ chủbiên búttập 3|}}}}}}
|{{
#if: {{{EditorSurname4|{{{Họ chủbiên búttập 4|}}}}}}
|<nowiki>; </nowiki>
|{{#if:{{{amp|{{{dấu và|}}}}}}|&#32;&amp;&#32;|<nowiki>; </nowiki>}}
}}{{
#if: {{{Editorlink3|{{{LK chủbiên búttập 3|}}}}}}
|[[{{{Editorlink3|{{{LK chủbiên búttập 3}}}}}} |{{{EditorSurname3|{{{Họ chủbiên búttập 3}}}}}}{{
#if: {{{EditorGiven3|{{{Tên chủbiên búttập 3|}}}}}}
|, {{{EditorGiven3|{{{Tên chủbiên búttập 3}}}}}}
}}]]
|{{{EditorSurname3|{{{Họ chủbiên búttập 3}}}}}}{{
#if: {{{EditorGiven3|{{{Tên chủbiên búttập 3|}}}}}}
|, {{{EditorGiven3|{{{Tên chủbiên búttập 3}}}}}}
}}
}}{{
#if:{{{EditorSurname4|{{{Họ chủbiên búttập 4|}}}}}}
|&#32;và đồng nghiệp
}}
}}
}}, ed{{#if:{{{EditorSurname2|{{{Họ chủbiên búttập 2|}}}}}}|s}}{{#ifeq:{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}|.||.}}{{
#if: {{{Date|{{{Ngày|}}}}}}
|&#32;({{{Date|{{{Ngày}}}}}}){{
}}{{
<!--============ Title of included work ============-->
#if: {{{IncludedWorkTitle|{{{Tên táccông phẩmtrình|}}}}}}
{{
#if:{{{Periodical|{{{Tạp chí|}}}}}}||{{#if:{{{TransItalic|{{{Dịch xiên|}}}}}}||{{{TransTitle|{{{Dịch tựa đề|}}}}}}}}
}}
|{{
#if:{{{Surname1|{{{Họ 1|}}}}}}{{{EditorSurname1|{{{Họ chủbiên búttập 1|}}}}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}&#32;
}}{{#if:{{{Periodical|{{{Tạp chí|}}}}}}||"}}{{LinkLiên kết
| 1={{
#if: {{{IncludedWorkURL|{{{URL công trình|}}}}}}
|{{{IncludedWorkURL|{{{URL công trình}}}}}}
|{{
#if: {{{URL|}}}
}}
| 2={{
#if: {{{Periodical|{{{Tạp chí|}}}}}}
|''{{{IncludedWorkTitle|{{{Tên công trình}}}}}}''
|{{{IncludedWorkTitle|{{{Tên táccông phẩmtrình|}}}}}}{{
#if: {{{TransTitle|{{{Dịch tựa đề|}}}}}}
|{{#if: {{{IncludedWorkTitle|{{{Tên táccông phẩmtrình|}}}}}}|&#32;}}&#91;{{{TransTitle|{{{Dịch tựa đề}}}}}}&#93;}}
}}
}}{{#if:{{{Periodical|{{{Tạp chí|}}}}}}||"}}
}}{{
<!--============ Place (if different than PublicationPlace) ============-->
#if: {{{Place|{{{Nơi|}}}}}}
|{{
#ifeq: {{{Place|{{{Nơi|}}}}}} | {{{PublicationPlace|{{{Nơi xuất bản|}}}}}}
|
|{{
#if: {{{Surname1|{{{Họ 1|}}}}}}{{{EditorSurname1|{{{Họ chủbiên búttập 1|}}}}}}{{{IncludedWorkTitle|{{{Tên táccông phẩmtrình|}}}}}}{{{Periodical|{{{Tạp chí|}}}}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} writtenđược atviết tại {{{Place|{{{Nơi}}}}}}
}}
}}
}}{{
<!--============ Editor of compilation ============-->
#if: {{{EditorSurname1|{{{Họ chủbiên búttập 1|}}}}}}
|{{
#if: {{{Surname1|{{{Họ 1|}}}}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} {{
#if: {{{IncludedWorkTitle|{{{Tên táccông phẩmtrình|}}}}}}
|introng&#32;
}}{{
#if: {{{Editorlink1|{{{LK chủbiên búttập 1|}}}}}}
|[[{{{Editorlink1|{{{LK chủbiên búttập 1}}}}}} |{{{EditorSurname1|{{{Họ chủbiên búttập 1}}}}}}{{
#if: {{{EditorGiven1|{{{Tên chủbiên búttập 1|}}}}}}
|, {{{EditorGiven1|{{{Tên chủbiên búttập 1}}}}}}
}}]]
|{{{EditorSurname1|{{{Họ chủbiên búttập 1}}}}}}{{
#if: {{{EditorGiven1|{{{Tên chủbiên búttập 1|}}}}}}
|, {{{EditorGiven1|{{{Tên chủbiên búttập 1}}}}}}
}}}}{{
#if: {{{EditorSurname2|{{{Họ chủbiên búttập 2|}}}}}}
|{{
#if: {{{EditorSurname3|{{{Họ chủbiên búttập 3|}}}}}}
|<nowiki>; </nowiki>
|{{#if:{{{amp|{{{dấu và|}}}}}}|&#32;&amp;&#32;|<nowiki>; </nowiki>}}
}}{{
#if: {{{Editorlink2|{{{LK chủbiên búttập 2|}}}}}}
|[[{{{Editorlink2|{{{LK chủbiên búttập 2}}}}}}|{{{EditorSurname2|{{{Họ chủbiên búttập 2}}}}}}{{
#if: {{{EditorGiven2|{{{Tên chủbiên búttập 2|}}}}}}
|, {{{EditorGiven2|{{{Tên chủbiên búttập 2}}}}}}
}}]]
|{{{EditorSurname2|{{{Họ chủbiên búttập 2}}}}}}{{
#if: {{{EditorGiven2|{{{Tên chủbiên búttập 2|}}}}}}
|, {{{EditorGiven2|{{{Tên chủbiên búttập 2}}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{EditorSurname3|{{{Họ chủbiên búttập 3|}}}}}}
|{{
#if: {{{EditorSurname4|{{{Họ chủbiên búttập 4|}}}}}}
|<nowiki>; </nowiki>
|{{#if:{{{amp|{{{dấu và|}}}}}}|&#32;&amp;&#32;|<nowiki>; </nowiki>}}
}}{{
#if: {{{Editorlink3|{{{LK chủbiên búttập 3|}}}}}}
|[[{{{Editorlink3|{{{LK chủbiên búttập 3}}}}}}|{{{EditorSurname3|{{{Họ chủbiên búttập 3}}}}}}{{
#if: {{{EditorGiven3|{{{Tên chủbiên búttập 3|}}}}}}
|, {{{EditorGiven3|{{{Tên chủbiên búttập 3}}}}}}
}}]]
|{{{EditorSurname3|{{{Họ chủbiên búttập 3}}}}}}{{
#if: {{{EditorGiven3|{{{Tên chủbiên búttập 3|}}}}}}
|, {{{EditorGiven3|{{{Tên chủbiên búttập 3}}}}}}
}}
}}{{
#if:{{{EditorSurname4|{{{Họ chủbiên búttập 4|}}}}}}
|&#32;et alđồng nghiệp.
}}
}}
}}{{
#if: {{{IncludedWorkTitle|{{{Tên táccông phẩmtrình|}}}}}}
|
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} ed{{#if:{{{EditorSurname2|{{{Họ chủbiên búttập 2|}}}}}}|s}}{{#ifeq:{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}|.||.}}
}}
}}
}}{{
<!--============ Periodicals ============-->
#if: {{{Periodical|{{{Tạp chí|}}}}}}
|{{
#if: {{{Surname1|{{{Họ 1|}}}}}}{{{EditorSurname1|{{{Họ chủbiên búttập 1|}}}}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}&#32;}}{{
#if: {{{Title|{{{Tựa đề|}}}}}}{{{TransTitle|{{{Dịch tựa đề|}}}}}}
|"{{LinkLiên kết
| 1={{
#if: {{{IncludedWorkTitle|{{{Tên táccông phẩmtrình|}}}}}}
|{{
#if: {{{IncludedWorkURL|{{{URL công trình|}}}}}}
|{{
#if: {{{URL|}}}
}}
}}
| 2={{{Title|{{{Tựa đề}}}}}}{{
#if: {{{TransTitle|{{{Dịch tựa đề|}}}}}}
|{{#if: {{{Title|{{{Tựa đề|}}}}}}|&#32;}}&#91;{{{TransTitle|{{{Dịch tựa đề}}}}}}&#93;}}
}}"{{
#if: {{{TitleNote|{Chú tựa đề|}}}}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}&#32;{{{TitleNote|{Chú tựa đề}}}}}}
}}
}}
}}{{
#if:{{{language|{{{ngôn ngữ|}}}}}}
| &#32;(in {{{language|{{{ngôn ngữ}}}}}} )
}}{{#if:{{{format|{{{định dạng|}}}}}}
|&#32;({{{format|{{{định dạng}}}}}})
}}{{
#if: {{{Periodical|{{{Tạp chí|}}}}}}|{{
#if:{{{IncludedWorkTitle|{{{Tên táccông phẩmtrình|}}}}}}{{{Title|{{{Tựa đề|}}}}}}{{{TransTitle|{{{Dịch tựa đề|}}}}}}|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}&#32;}}''{{{Periodical|{{{Tạp chí}}}}}}''{{
#if: {{{Series|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} {{{Series}}}
}}{{
#if: {{{PublicationPlace|{{{Nơi xuất bản|}}}}}}
|{{
#if: {{{Publisher|{{{Nhà xuất bản|}}}}}}
|&#32;({{{PublicationPlace|{{{Nơi xuất bản}}}}}}<nowiki>: </nowiki>{{{Publisher|{{{Nhà xuất bản}}}}}})
|&#32;({{{PublicationPlace|{{{Nơi xuất bản}}}}}})
}}
|{{
#if: {{{Publisher|{{{Nhà xuất bản|}}}}}}
|&#32;({{{Publisher|{{{Nhà xuất bản}}}}}})
}}
}}{{
#if: {{{Volume|{{{Cuốn|}}}}}}
|&#32;'''{{{Volume|{{{Cuốn}}}}}}'''{{
#if: {{{Issue|{{{Số|}}}}}}
|&#32;({{{Issue|{{{Số}}}}}})
}}
|{{
#if: {{{Issue|{{{Số|}}}}}}
|&#32;({{{Issue|{{{Số}}}}}})
}}
}}{{
#if: {{{At|{{{Trang|}}}}}}
|<nowiki>: </nowiki> {{{At|{{{Trang}}}}}}
}}
|{{
<!--============ Anything else with a title, including books ============-->
#if: {{{Title|{{{Tựa đề|}}}}}}{{{TransItalic|{{{Dịch xiên|}}}}}}
|{{
#if: {{{Surname1|{{{Họ 1|}}}}}}{{{EditorSurname1|{{{Họ chủbiên búttập 1|}}}}}}{{{IncludedWorkTitle|{{{Tên táccông phẩmtrình|}}}}}}{{{Periodical|{{{Tạp chí|}}}}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}&#32;|&#32;
}}{{ItaliclinkLiên kết xiên
| 1={{
#if: {{{IncludedWorkTitle|{{{Tên táccông phẩmtrình|}}}}}}
|{{
#if: {{{IncludedWorkURL|{{{URL công trình|}}}}}}
|{{
#if: {{{URL|}}}
}}
}}
| 2={{{Title|{{{Tựa đề|}}}}}}{{
#if:{{{TransItalic|{{{Dịch xiên|}}}}}}|&#32;&#91;{{{TransItalic|{{{Dịch xiên}}}}}}&#93;}}
}}}}{{
#if: {{{Series|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} {{{Series}}}
}}{{
#if: {{{Volume|{{{Cuốn|}}}}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} '''{{{Volume|{{{Cuốn}}}}}}'''
}}{{
#if: {{{Other|{{{Khác|}}}}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} {{{Other|{{{Khác}}}}}}
}}{{
#if: {{{Edition|{{{Bản thứ|}}}}}}
|&#32;(tái bản lần {{{Edition|{{{Bản thứ}}}}}} ed.)
}}{{
#if: {{{PublicationPlace|{{{Nơi xuất bản|}}}}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} {{{PublicationPlace|{{{Nơi xuất bản}}}}}}
}}{{
#if: {{{Publisher|{{{Nhà xuất bản|}}}}}}
|{{
#if: {{{PublicationPlace|{{{Nơi xuất bản|}}}}}}
|<nowiki>:</nowiki>
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}
}} {{{Publisher|{{{Nhà xuất bản}}}}}}
}}
}}{{
<!--============ Date (if no author/editor) ============-->
#if: {{{Surname1|{{{Họ 1|}}}}}}{{{EditorSurname1|{{{Họ chủbiên búttập 1|}}}}}}
|
|{{
#if: {{{Date|{{{Ngày|}}}}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} {{{Date|{{{Ngày}}}}}}{{
#if:{{{YearNote|{{{Chú năm|}}}}}}
|&#32;[{{{YearNote|{{{Chú năm}}}}}}]
}}{{
<!--============ Publication date ============-->
#if: {{{PublicationDate|{{{Ngày xuất bản|}}}}}}
|{{
#ifeq: {{{PublicationDate|{{{Ngày xuất bản|}}}}}} | {{{Date|{{{Ngày|}}}}}}
|
|{{
#if: {{{EditorSurname1|{{{Họ chủbiên búttập 1|}}}}}}
|{{
#if: {{{Surname1|{{{Họ 1|}}}}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} {{{PublicationDate|{{{Ngày xuất bản}}}}}}
|&#32;(publishedxuất bản {{{PublicationDate|{{{Ngày xuất bản}}}}}})
}}
|{{
#if: {{{Periodical|{{{Tạp chí|}}}}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} {{{PublicationDate|{{{Ngày xuất bản}}}}}}
|&#32;(publishedxuất bản {{{PublicationDate|{{{Ngày xuất bản}}}}}})
}}
}}
}}{{
<!--============ Page within included work ============-->
#if: {{{Periodical|{{{Tạp chí|}}}}}}
|
|{{
#if: {{{At|{{{Trang|}}}}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} {{{At|{{{Trang}}}}}}
}}
}}{{
<!--===============DOI================-->
#if:{{{DOI|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} [[Digital object identifierDOI|doi]]:{{#if: {{{DoiBroken|{{{Doi hư|}}}}}}
| {{#tag:nowiki|{{{DOI}}}}} (inactivekhông có từ {{{DoiBroken|{{{Doi hư|}}}}}}) {{#ifeq: {{NAMESPACE}} | {{ns:0}} | [[Category:PagesTrang with DOIsDOI brokenkhông sincetồn tại từ {{#time: Y | {{{DoiBroken|{{{Doi hư|}}}}}} }}]] }}
| <span class="neverexpand">[http://dx.doi.org/{{urlencode:{{{DOI}}}}} {{#tag:nowiki|{{{DOI}}}}}]</span>
}}
<!--============ Misc. Identifier ============-->
#if: {{{ID|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} {{{ID}}}
}}{{
<!--============ ISBN ============-->
#if: {{{ISBN|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} ISBN {{{ISBN}}}
}}{{
<!--============ ISSN ============-->
#if: {{{ISSN|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} [[International Standard Serial Number|ISSN]] [http://worldcat.org/issn/{{{ISSN}}} {{{ISSN}}}]
}}{{
<!--============ OCLC ============-->
#if: {{{OCLC|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} [[Online Computer Library Center|OCLC]] [http://worldcat.org/oclc/{{urlencode:{{{OCLC}}}}} {{{OCLC}}}]
}}{{
<!--============ PMID ============-->
#if: {{{PMID|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} PMID {{{PMID}}}
}}{{
<!--============ PMC ============-->
#if: {{{PMC|}}}
|{{#if: {{{URL|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} [[PubMed Central|PMC]]: [http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid={{{PMC}}} {{{PMC}}}]
}}
}}{{
<!--============ BIBCODE ============-->
#if: {{{Bibcode|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} [[Bibcode]]:&nbsp;[http://adsabs.harvard.edu/abs/{{{Bibcode}}} {{{Bibcode}}}]
}}{{
<!--============ Archive data, etc ===========-->
#if: {{{Archive|{{{Kho lưu|}}}}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} {{{Archive|{{{Kho lưu}}}}}}
|{{
#if:{{{OriginalURL|{{{URL gốc|}}}}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} {{#ifeq:Liên kết|{{{SepOriginalURL|{{{URL gốc}}}|.|A|a}}rchived from }|{{link#ifeq:{{{Sep|{{{OriginalURLPhân tách}}}}}}|the.|B|b}}ản originalgốc}}{{
#if:{{{ArchiveDate|{{{Ngày lưu|}}}}}}
|&#32;onlưu ngày {{{ArchiveDate|{{{Ngày lưu}}}}}}
|. {{citation error|YouBạn mustphải specifyghi the datengày thelưu archivetrữ wasbằng madecách usingsử thedụng thông số {{para|archivedatengày lưu}} parameter}}
}}
|{{#if:{{{ArchiveDate|{{{Ngày lưu|}}}}}}|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} {{#ifeq:{{{Sep|{{{Phân tách}}}}}}|.|AL|al}}rchivedưu onngày {{{ArchiveDate|{{{Ngày lưu}}}}}}; {{citation error|nokhông ghi {{para|url}} specified}}}}
}}
}}{{
<!--============ URL and AccessDate ============-->
#if: {{{URL|{{{IncludedWorkURL|{{{URL công trình|}}}}}}}}}
|{{
#if: {{{Title|{{{Tựa đề|}}}}}}{{{IncludedWorkTitle|{{{Tên táccông phẩmtrình|}}}}}}{{{TransTitle|{{{Dịch tựa đề|}}}}}}
|<span class="printonly">{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} {{
#if: {{{IncludedWorkURL|{{{URL công trình|}}}}}}
|{{{IncludedWorkURL|{{{URL công trình}}}}}}
|{{{URL}}}
}}</span>
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} {{
#if: {{{IncludedWorkURL|{{{URL công trình|}}}}}}
|{{{IncludedWorkURL|{{{URL công trình}}}}}}
|{{{URL}}}
}}
}}{{
#if: {{{AccessDate|{{{Ngày truy cập|}}}}}}
| <span class="reference-accessdate">{{#ifeq:{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}}|,|,&#32;rt|.&#32;Rt}}etrievedruy oncập ngày {{{AccessDate|{{{Ngày truy cập}}}}}}</span>
}}
}}{{#if:{{{laysummary|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} [{{{laysummary}}} Lay summary]{{#if: {{{laysource|}}}|&nbsp;&ndash;&nbsp;''{{{laysource}}}''}}
}}{{#if:{{{laydate|}}}
| &#32;({{{laydate}}})
}}{{#if:{{{quote|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} &#32;"{{{quote}}}"
}}{{{PS|}}}</cite><!--
 
class="Z3988"
title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt={{urlencode:info:ofi/fmt:kev:mtx:}}{{
#if: {{{Periodical|{{{Tạp chí|}}}}}}
|journal&rft.genre=article&rft.atitle={{urlencode:{{{Title|{{{Tựa đề|}}}}}}}}&rft.jtitle={{urlencode:{{{Periodical|{{{Tạp chí|}}}}}}}}
|book{{
#if: {{{IncludedWorkTitle|{{{Tên táccông phẩmtrình|}}}}}}
|&rft.genre=bookitem&rft.btitle={{urlencode:{{{IncludedWorkTitle|{{{Tên táccông phẩmtrình|}}}}}}}}&rft.atitle={{urlencode:{{{Title|{{{Tựa đề|}}}}}}}}
|&rft.genre=book&rft.btitle={{urlencode:{{{Title|{{{Tựa đề|}}}}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{Series|}}} |&rft.series={{urlencode:{{{Series}}}}}
}}{{
#if: {{{Volume|{{{Cuốn|}}}}}} |&rft.volume={{urlencode:{{{Volume|{{{Cuốn}}}}}}}}
}}{{
#if: {{{Issue|{{{Số|}}}}}} |&rft.issue={{urlencode:{{{Issue|{{{Số}}}}}}}}
}}{{
#if: {{{At|{{{Trang|}}}}}} |&rft.pages={{urlencode:{{{At|{{{Trang}}}}}}}}
}}{{
#if: {{{Edition|{{{Bản thứ|}}}}}} |&rft.edition={{urlencode:{{{Edition|{{{Bản thứ}}}}}}}}
}}{{
#if: {{{PublicationPlace|{{{Nơi xuất bản|}}}}}} |&rft.place={{urlencode:{{{PublicationPlace|{{{Nơi xuất bản}}}}}}}}
}}{{
#if: {{{Publisher|{{{Nhà xuất bản|}}}}}} |&rft.pub={{urlencode:{{{Publisher|{{{Nhà xuất bản}}}}}}}}
}}{{
#if: {{{DOI|}}} |&rft_id=info:doi/{{urlencode:{{{DOI}}}}}
#if: {{{ISSN|}}} |&rft.issn={{urlencode:{{{ISSN}}}}}
}}{{
#if: {{{URL|{{{IncludedWorkURL|{{{URL công trình|}}}}}}}}} |&rft_id={{urlencode:{{{URL|{{{IncludedWorkURL|{{{URL công trình|}}}}}}}}}}}
}}&rfr_id=info:sid/en.wikipedia.org:{{FULLPAGENAMEE}}"><span style="display: none;">&nbsp;</span></span><noinclude>{{documentation}}</noinclude>